Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 102

Nǔ E È Ðexlɛ́ Jaan É

Nǔ E È Ðexlɛ́ Jaan É

Hwenu e mɛsɛ́dó Jaan nyí gantɔ́ ɖò tɔtɛntinto Patimɔsi tɔn jí é ɔ, Jezu xlɛ́ ɛ nǔmimɔ ɖebɔdoɖewu alǒ ɖiɖe 16, dó sɔgudo wu. Nǔmimɔ enɛ lɛ ɖè lee nyikɔ Jehovah tɔn na nyí nǔ mímɛ́ gbɔn é, lee Axɔsuɖuto tɔn na wá gbɔn é, kpo lee jlǒ tɔn na nyí wiwa ɖò ayikúngban jí gbɔn, lee é nɔ nyí wiwa ɖò jixwé gbɛn é ɖɔhun kpo xlɛ́.

Dò nǔmimɔ ɖokpo mɛ ɔ, Jaan mɔ Jehovah ɖò axɔsuzinkpo tɔn susunɔ ɔ jí ɖò jixwé, bɔ mɛxo 24 e dó awu wewé, bɔ sikágbakún ɖò ta na lɛ é lɛlɛ̌ dó è. Jǐ kɛwun kpo xɛbyoso sín gbè kpo gosin axɔsuzinkpo ɔ kɔn. Mɛxo 24 lɛ xwè agbɔ̌nnusú dò ɖò Jehovah nukɔn bo ɖèkɔ́ n’i. Ðò nǔmimɔ ɖevo mɛ ɔ, Jaan mɔ mɛ wɔbuwɔbu ɖé, bɔ ye gosin akɔta lɛ bǐ, togun lɛ bǐ kpo gbè e è nɔ dó lɛ é bǐ kpo mɛ, bɔ ye ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ. Jezu e nyí Lɛngbɔví ɔ é xlɛ́ ali ye, lobo kplá ye yì sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ é kɔn. Enɛ ɔ gudo ɖò nǔmimɔ ɖevo mɛ ɔ, Jezu nyí Axɔsu bo jɛ acɛ kpa jí ɖò jixwé, é kpo mɛxo 24 lɛ kpo. Ðò nǔmimɔ e jɛ gudo é mɛ ɔ, Jaan mɔ Jezu bɔ é ɖò ahwan fun xá Satáan e nyí dlagɔ́ɔn ɔ é kpo awovi tɔn lɛ kpo wɛ. Jezu nya ye sín jixwé sɛ́dó ayikúngban ɔ jí.

Enɛ gudo ɔ, Jaan mɔ ɖiɖe ɖagbeɖagbe Lɛngbɔví ɔ kpo mɛ 144 000 lɛ kpo tɔn, bɔ ye ɖò te ɖò Sinyɔ́ɔ Só ɔ jí. É lɛ́ mɔ wɛnsagun ɖé, bɔ é ɖò zinzɔn  lɛlɛ̌ dó ayikúngban ɔ wɛ, bo ɖò ɖiɖɔ nú gbɛtɔ́ lɛ wɛ ɖɔ ye ni sí Mawu lobo na ɛ susu.

Ðò nǔmimɔ e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, è fun ahwan Haamagedɔni tɔn. Ðò ahwan enɛ hwenu ɔ, Jezu kpo ahwankpá tɔn kpo ɖu ɖò gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn jí. Ðò nǔmimɔ gudogudo tɔn ɔ mɛ ɔ, Jaan mɔ bɔ nǔwaɖókpɔ́ e nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é ɖé ɖò jixwé kpo ayikúngban ɔ jí kpo. È sú kún dó nú Satáan kpo kúnkan tɔn kpo bǐ mlɛ́mlɛ́. Mɛ e ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo lɛ é bǐ nɔ ylɔ nyikɔ Jehovah tɔn ɖɔ nǔ mímɛ́, lobo nɔ sɛ̀n éɖokponɔ géé.

“Un na sɔ́ kɛn dó hwi kpo nyɔnu ɔ kpo tɛntin, dó kúnkan towe kpo kúnkan tɔn kpo tɛntin. É na só ta towe, bɔ hwɛ na hɛn aɖǔ i dó afɔgbɛnnu.”​—Bǐbɛ̌mɛ 3:15, nwt