Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 99

Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɖé Mɔ Nugbǒ Ɔ

Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɖé Mɔ Nugbǒ Ɔ

Nyɔnu mɛsɛntɔ́ ɖé ɖò Filipu bɔ yɛ nyanya ɖé ɖò jǐ tɔn. Yɛ nyanya ɔ nɔ zɔ́n b’ɛ nɔ kàn amɔɛ bɔ enɛ nɔ dɔn akwɛ gègě wá nú gǎn tɔn lɛ. Hwenu e Pɔlu kpo Silasi kpo wá Filipu é ɔ, nyɔnu ɔ xwedó ye nú azǎn gègě. Yɛ nyanya ɔ nɔ bló b’ɛ nɔ súxó ɖɔ: “Mɛ elɔ lɛ ɔ, Mawu Ajalɔnlɔn sín mɛsɛntɔ́ wɛ nú ye.” Gudo mɛ ɔ, Pɔlu ɖɔ nú yɛ nyanya ɔ ɖɔ: ‘Ðò nyikɔ Jezu tɔn mɛ ɔ, gosin jǐ tɔn!’ Yɛ nyanya ɔ gosin jǐ tɔn nugbǒ.

Hwenu e nyɔnu ɔ sín gǎn lɛ mɔ ɖɔ é kún sɔ́ ɖò akwɛ ɖě na dɔn wá nú emi wɛ ó é ɔ, xomɛ sìn ye tawun. Ye wlí Pɔlu kpo Silasi kpo yì hwɛɖɔtɔ́ lɛ sín nukɔn bo ɖɔ: ‘Nya elɔ lɛ ɖò sɛ́n gbà wɛ, bo ɖò tò ɔ bǐ dɔn wlú wɛ!’ Hwɛɖɔtɔ́ lɛ na gbè bɔ è xò Pɔlu kpo Silasi kpo bo bɛ́ ye dó gankpa mɛ. Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ sɔ́ ye ɖó fí e d’ablu hú fí lɛ bǐ ɖò gankpa ɔ mɛ é, bo ján afɔ yetɔn lɛ dó sókpo mɛ.

Pɔlu kpo Silasi kpo ɖò han jì dó kpa susu nú Jehovah wɛ bɔ gantɔ́ ɖevo lɛ ɖò tó ɖó wɛ. Ee zǎn vlɔ́ ɖó wè é ɔ, ayikúngban danwǔ kpo hlɔnhlɔn kpo ajijimɛ, bo húnhún gankpa ɔ bǐ sín aga kaka yì dò. Gankpa ɔ sín hɔn lɛ bǐ hun, bɔ gantɔ́ lɛ sín wlɔ lɛ wɛ́n, lobɔ sókpo lɛ gosin afɔ yetɔn. Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ kanwezun yì gankpa ɔ mɛ bo mɔ ɖɔ hɔn lɛ ɖò nuvo. É kudeji ɖɔ gantɔ́ lɛ bǐ ko hɔn, enɛ wutu ɔ, é sún hwǐ bo jló na hu éɖée.

Mɔ̌ bló gbé wɛ é ja pɛ́ɛ́ bɔ Pɔlu súxó bo ɖɔ: ‘Ma gblewu hwiɖée ó! Mǐ mɛ bǐ ɖò fí!’ Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ kanwezun bo yì jɛkpo ɖò Pɔlu kpo Silasi kpo nukɔn. É kanbyɔ ye ɖɔ: “Etɛ un ɖó na wà bɔ Mawu na hwlɛn mì gán?” Ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Hwi kpo xwédo towe kpo ɖó na ɖi nǔ nú Jezu.’ Enɛ ɔ gudo ɔ, Pɔlu kpo Silasi kpo kplɔ́n xó Jehovah tɔn ye, bɔ gantɔ́cɔ́tɔ́ ɔ kpo xwédo tɔn bǐ kpo bló baptɛm.

“Alɔ na jɛ mi wu, bɔ è na doya nú mi, bo na dɔn mi yì kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn, bo na sɔ́ mi dó gankpa mɛ; è na ylɔ hwɛ mi ɖò axɔsu lɛ kpodo tokpɔngán lɛ kpo nukɔn, ɖó nyɛ wu. Nǔ enɛ lɛ na jɛ dó mi jí, bɔ mi na ɖó d’ewu, bo na ɖekúnnu nú mì.”​—Luki 21:12, 13