Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 59

Nyaví Ɛnɛ E Setónú nú Jehovah lɛ É

Nyaví Ɛnɛ E Setónú nú Jehovah lɛ É

Hwenu e Nabukodonɔzɔ́ɔ kplá axɔví Judáa tɔn lɛ wá Babilɔnu é ɔ, é sɔ́ axɔsuzɔwatɔ́ e è nɔ ylɔ ɖɔ Acipenazi é dó ye nu. Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖɔ nú Acipenazi ɖɔ é ni ba mɛ winnyawinnya ɖěɖee ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe bo lɛ́ ɖó nùnywɛ lɛ é ɖò ye mɛ. È na kplɔ́n azɔ̌ mɛ winnyawinnya enɛ lɛ nú xwè atɔn. Azɔ̌kplɔnkplɔn enɛ na sɔnǔ nú ye bɔ ye na nyí axɔsuzɔwatɔ́ nukúnɖeji lɛ ɖò Babilɔnu. È na kplɔ́n nùxixa, nùwlanwlan kpo Babilɔnu-gbè kpo ye. Ye na nɔ lɛ́ ɖu nùɖuɖu e axɔsu ɔ kpo mɛ ɖěɖee nɔ w’azɔ̌ ɖò hɔnmɛ lɛ é kpo nɔ ɖu é. Daniyɛli, Hananiya, Micaɛli, kpo Azalya kpo ɖò mɛ winnyawinnya enɛ lɛ mɛ. Acipenazi na Babilɔnu nyikɔ ye bɔ ye wá nyí Bɛluticasáa, Cadlaki, Mɛcaki  kpo Abɛdi-Nɛgo kpo. Azɔ̌ e è na kplɔ́n ye é na zɔ́n bɔ ye na ɖó Jehovah sinsɛn te wɛ à?

Nyaví ɛnɛ enɛ lɛ kanɖeji bo na setónú nú Jehovah. Ye tuùn ɖɔ emi kún ɖó na ɖu axɔsu ɔ sín nùɖuɖu ó, ɖó Sɛ́n Jehovah tɔn ɖɔ ɖɔ ɖé lɛ ɖò nùɖuɖu enɛ lɛ mɛ bo nyí nùblibli. Enɛ wu ɔ, ye ɖɔ nú Acipenazi ɖɔ: ‘Kɛnklɛn bo ma na mǐ axɔsu ɔ sín nùɖuɖu ó.’ Acipenazi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Nú un ma na mi ǎ bonu axɔsu ɔ mɔ ɖɔ mi xúgǒ ɔ, é na hu mì!’

Daniyɛli lin nùɖé. É ɖɔ nú mɛcɔtɔ́ yetɔn ɖɔ: ‘Kɛnklɛn na mǐ mǎ kpo sìn kpo kɛɖɛ nú azǎn wǒ. Enɛ gudo hǔn, jlɛ̌ mǐ dó mɛ winnyawinnya ɖěɖee nɔ ɖu axɔsu ɔ sín nùɖuɖu lɛ é wu.’ Mɛcɔtɔ́ ɔ yí gbè.

Azǎn wǒ lɛ gudo ɔ, Daniyɛli kpo xɔ́ntɔn tɔn atɔn lɛ kpo ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe hú dɔnkpɛvu e kpò lɛ é bǐ. É víví nú Jehovah ɖɔ ye setónú nú emi. É tlɛ lɛ́ na nùnywɛ Daniyɛli bɔ é nɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔmimɔ lɛ kpo dlɔ̌ lɛ kpo mɛ.

Hwenu e azɔ̌kplɔnkplɔn ɔ fó é ɔ, Acipenazi kplá dɔnkpɛvu lɛ yì jó nú Nabukodonɔzɔ́ɔ. Axɔsu ɔ ɖɔ xó xá ye bo mɔ ɖɔ Daniyɛli, Hananiya, Micaɛli, kpo Azalya kpo nyɔ̌nùí tawun bo lɛ́vɔ bí hú dɔnkpɛvu e kpò lɛ é bǐ. É sɔ́ ye mɛ ɛnɛ lɛ bonu ye na w’azɔ̌ ɖò hɔn tɔn mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, axɔsu ɔ nɔ byɔ ɖɔ ye ni ɖè wě xá emi dó xó taji ɖé lɛ jí. Jehovah bló bɔ ye ɖó nùnywɛ hú nùnywɛtɔ́ axɔsu ɔ tɔn lɛ kpo majikiblotɔ́ tɔn lɛ bǐ kpo.

Daniyɛli, Hananiya, Micaɛli, kpo Azalya kpo ɖò tò ɖevo mɛ có, ye wɔn ɖɔ emi nyí mɛ Jehovah tɔn lɛ ǎ. Enyi mɛjitɔ́ towe lɔ lɛ ma tlɛ ɖò kpɔ́ xá we ǎ ɔ, hwi lɔ ka na nɔ flín Jehovah hwebǐnu à?

“Ma lɔn nú mɛɖé mɔ yɔkpɔvu towe, bo ɖó hwɛ nú we ó. Loɔ, nyǐ kpɔ́ndéwú nú nùɖitɔ́ lɛ, bo nyí kpɔ́ndéwú ɖò xóɖiɖɔ mɛ, bo nyí kpɔ́ndéwú ɖò zinzan kpo wanyiyi kpo mɛ, bo nyí kpɔ́ndéwú ɖò nùɖiɖi kpo gbɛ̀ mímɛ́ e a nɔ zán ɔ kpo mɛ.”​—1 Timɔtée 4:12