Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 81

Mawuxóɖiɖɔ Só Jí Tɔn

Mawuxóɖiɖɔ Só Jí Tɔn

Ee Jezu cyan mɛsɛ́dó 12 lɛ gudo é ɔ, é jɛte sín só ɔ jí bo yì fí e ahwan ɖaxó ɖé kplé ɖè é. Ye gosin Galilée, Judée, Tíi, Sidɔ́ɔn, Silíi kpo Judɛ́ɛn sín awa wegɔ ɔ xwé kpo. Ye kplá mɛ ɖěɖee azɔn ɖò ya dó na wɛ lɛ é wá, bɔ mɛɖé lɛ ɖ’emɛ bɔ yɛ nyanya lɛ ɖò tagba dó na wɛ. Jezu gbɔ azɔn nú ye bǐ. Enɛ gudo ɔ, é jinjɔn só jí bo jɛ xó ɖɔ jí. É tinmɛ nǔ e mǐ ɖó na wà cobo na nyí xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ é. Mǐ ɖó na tuùn ɖɔ mǐ ɖó hudo Jehovah tɔn, bo na lɛ́ kplɔ́n bo yí wǎn n’i. Amɔ̌, enyi mǐ ma yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ ǎ ɔ, mǐ sixu yí wǎn nú Mawu ǎ. Mǐ ɖó na nyɔ́ xomɛ dó mɛ bǐ wu, bo na ɖè mɛ ɖě ɖó vo ǎ, enyi ye na bo nyí kɛntɔ́ mǐtɔn ɔ nɛ.

Jezu ɖɔ: ‘A yí wǎn nú xɔ́ntɔn towe lɛ kɛɖɛ ko kpé ǎ. A ɖó na lɛ́ yí wǎn nú kɛntɔ́ towe lɛ bo ɖó na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ sín ayi mɛ. Enyi mɛɖé dó xomɛsin xomɛ nú we hǔn, yawu yì gɔ̌n tɔn bo savo n’i. Nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ lee a ba ɖɔ ye ni wà xá emi gbɔn é.’

Jezu lɛ ɖè wě xá mɛ lɛ dó agbaza sín nǔ lɛ wu. É ɖɔ: ‘É ɖò taji  hugǎn ɖɔ è ni nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn hú è ni ɖó akwɛ gègě. Ajotɔ́ ɖé sixu fin akwɛ towe, amɔ̌, mɛɖebǔ sixu fin xɔ́ntɔn e a zun xá Jehovah é ǎ. Ado ma hu we dó nǔ e a na ɖu é, nǔ e a na nu é kpo nǔ e a na dó é kpo wu ó. Kpɔ́n xɛ lɛ. Mawu nɔ bló bɔ ye nɔ mɔ nǔ bo nɔ ɖu b’ɛ nɔ kpé ye hwebǐnu. Adohu adohu na gɔ́ azǎn ɖokpo vɔ́vɔ́ nú jì dɔ́ towe ǎ. Flín ɖɔ Jehovah tuùn nǔ e sín hudo a ɖó é.’

Ahwan ɔ sè mɛɖé ɖɔ xó Jezu ɖɔhun mɔ̌ kpɔ́n gbeɖé ǎ. Sinsɛngán yetɔn lɛ nɔ kplɔ́n nǔ enɛ lɛ ye ǎ. Etɛwu Jezu ka nyí mɛ̌si ɖaxó ɖé? Ðó nǔ e é nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ wɛ gosin Jehovah gɔ́n.

“Mi yí nùkplɔnmɛ ce lɛ sè, bonu lindɔ̌n mitɔn lɛ na vo, ɖó mɛfífá wɛ un nyí, bo nyí xomɛnyɔtɔ́.”​—Matie 11:29