Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 36

Akpá Jɛfutée Tɔn

Akpá Jɛfutée Tɔn

Izlayɛli-ví lɛ ko lɛ́ jó Jehovah dó bo jɛ vodun lɛ sɛ̀n jí. Hwenu e Amumɔ́ɔ-ví lɛ tɔ́n ahwan Izlayɛli-ví lɛ é ɔ, vodun enɛ lɛ wà nùɖé bo dó d’alɔ ye ǎ. Izlayɛli-ví lɛ sè wuvɛ̌ nú xwè gègě. Gudo mɛ ɔ, ye ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: ‘Mǐ hu hwɛ. Kɛnklɛn hwlɛn mǐ sín kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ sí.’ Izlayɛli-ví lɛ gbà vodun yetɔn lɛ bo lɛ́vɔ jɛ Jehovah sɛ̀n jí. Jehovah ba na mɔ ye kpó ɖò ya jì wɛ ǎ.

Ahwanfuntɔ́ ɖé nɔ nyí Jɛfutée bɔ Jehovah sɔ́ ɛ b’ɛ na nɔ togun ɔ nu bo na fun ahwan xá Amumɔ́ɔ-ví lɛ. É ɖɔ nú Jehovah ɖɔ: ‘Nú a d’alɔ mì bonu un ɖu ɖò ahwan ɔ jí ɔ, un d’akpá nú we ɖɔ mɛ nukɔntɔn e na tɔ́n sín xwé ce gbè wá kpé mì hwenu e un na lɛkɔ ja xwé é ɔ, un na sɔ́ ɛ na we.’ Jehovah ɖótó Jɛfutée sín ɖɛ bo d’alɔ ɛ b’ɛ ɖu ɖò ahwan ɔ jí.

 Hwenu e Jɛfutée lɛkɔ wá xwé é ɔ, vǐ nyɔnu tɔn ee nyí vǐ ɖokpo géé e é ɖó é wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e wá kpé è é. É ɖò wè ɖú wɛ bo ɖò hǔn xò wɛ. Etɛ Jɛfutée ka na bló? É flín akpá e é dó é bo ɖɔ: ‘Áo có, vǐ nyɔnu ce! A dó mì lele mɛ. Un dó akpá ɖé nú Jehovah. Nú un na ɖè akpá ɔ ɔ, un ɖó na sɛ́ we dó Goxɔ ɔ mɛ ɖò Silóo, bɔ a na wà sinsɛnzɔ́ ɖò finɛ.’ Amɔ̌, vǐ nyɔnu tɔn ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Papa, nú a dó akpá nú Jehovah ɔ, a ɖó na ɖè. Nǔ e byɔ wɛ un ɖè kpowun é wɛ nyí ɖɔ má zán sun wè xá xɔ́ntɔn ce lɛ ɖò sókan mɛ. Enɛ gudo ɔ, un na yì.’ Jɛfutée sín vǐ nyɔnu wà sinsɛnzɔ́ ɖò Goxɔ ɔ mɛ kpo gbejininɔ kpo nú gbɛzán tɔn e kpò é bǐ. Xwewu xwewu tɛgbɛ ɔ, xɔ́ntɔn tɔn lɛ nɔ wá ba ɛ kpɔ́n ɖò Silóo.

“Mɛ e . . . na yí wǎn nú vǐ tɔn sunnu abǐ vǐ tɔn nyɔnu hú mì ɔ, mɛ enɛ . . . jɛxa na nyí ahwanvu ce ǎ.”​—Matie 10:37