Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 71

Jehovah Cyɔn Alɔ Jezu Jí

Jehovah Cyɔn Alɔ Jezu Jí

Mɛɖé lɛ ɖò tò ɖé mɛ ɖò zǎnzǎnhweji Izlayɛli tɔn bo ɖi nǔ ɖɔ sunví lɛ hɛn ɔ, ye na xlɛ́ ali emi. Zǎnmɛ gbè ɖokpo ɔ, sunnu ɖé lɛ ɖò Zǎnzǎnhweji bo mɔ nǔ e cí sunví e ɖò kínkɔ́n wɛ ɖɔhun é ɖé ɖò tɛn sɛ̀ wɛ ɖò jinukúnsin bo xwedó è. Nǔ sunví ɖɔhun ɔ kplá ye wá Jeluzalɛmu. Dawe lɛ jɛ kinkanbyɔ jí ɖɔ: ‘Fitɛ vǐ e na wá nyí axɔsu Jwifu lɛ tɔn é ka ɖè? Mǐ wá bo na ɖèkɔ́ n’i.’

Hwenu e axɔsu Jeluzalɛmu tɔn Elodu, sè bɔ è ɖɔ axɔsu yɔyɔ̌ ɖé xó é ɔ, adohu i tawun. É kanbyɔ vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ɖɔ: ‘Fitɛ è ka na jì axɔsu enɛ ɖè bɔ è ɖɔ?’ Ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Gbeyiɖɔ lɛ ɖɔ ɖɔ è na jì i ɖò Bɛteleyɛmu.’ Enɛ wu ɔ, Elodu ylɔ dawe e gosin Zǎnzǎnhweji lɛ é bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi yì Bɛteleyɛmu bo ba vǐ enɛ mɔ. Enɛ gudo hǔn, mi lɛkɔ wá bo ɖɔ fí e é ɖè é nú mì. Nyì lɔ jló na ɖèkɔ́ n’i.’ Adingban ɖó wɛ é ka ɖè.

Sunví ɔ lɛ́ jɛ tɛn sɛ̀ jí. Dawe lɛ xwedó è yì Bɛteleyɛmu. Sunví ɔ wá nɔte ɖò xwé ɖé ta nu, bɔ dawe lɛ byɔ xwé ɔ gbè. Ye mɔ Jezu kpo nɔ tɔn Mali kpo. Ye ɖèkɔ́ nú vǐ ɔ bo na ɛ sikánú lɛ, zalinkpɔ́n kpo mǐla kpo. Jehovah jɛn ka sɛ́ dawe enɛ lɛ dó Jezu gɔ́n nugbǒ à? Eǒ.

Zǎn enɛ mɛ ɔ, Jehovah xò dlɔ̌ Jozɛfu ɖɔ: ‘Elodu ɖò biba na hu Jezu wɛ. Kplá asì towe kpo vǐ sunnu ɔ kpo bonu mi hɔn yì Ejipu. Mi nɔ finɛ kaka jɛ hwenu e un na ɖɔ nú we ɖɔ mi ni lɛkɔ é.’ Tlolo jɛn Jozɛfu kpo xwédo tɔn kpo yì Ejipu.

Jehovah ko ɖɔ nú dawe e gosin Zǎnzǎnhweji lɛ é ɖɔ ye kún sɔ́ ɖó na lɛkɔ yì Elodu gɔ́n ó. Hwenu e Elodu wá mɔ ɖɔ ye kún sɔ́ ɖò kɔ lɛ́ wɛ ó é ɔ, é sìn xomɛ tawun. Ðó é sɔ́ sixu mɔ Jezu ǎ wutu ɔ, é na gbè ɖɔ è ni hu sunnuví kpɛví ɖěɖee ɖó xwè Jezu tɔn bo ɖò Bɛteleyɛmu lɛ é bǐ. Amɔ̌, Jezu ko ɖò ayijayǐ mɛ ɖò kaka Ejipu nɛ.

É wá yá é ɔ, Elodu kú. Jehovah ɖɔ nú Jozɛfu ɖɔ:  ‘Dìn ɔ, a hɛn ɔ a na lɛkɔ yì xwé.’ Jozɛfu, Mali kpo Jezu kpo lɛkɔ yì Izlayɛli, bo cí toxo Nazalɛti tɔn mɛ.

“Xó e nɔ tɔ́n sín nu ce mɛ ɔ . . . nɔ bló nǔ e un lɛ́n é, é nɔ bló nǔ e gbé un sɛ̀ ɛ dó é.”​—Ezayíi 55:11