Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 50

Jehovah Jɛhun Dó Jozafati Jí

Jehovah Jɛhun Dó Jozafati Jí

Jozafati Judáa xɔsu ɔ sú kún dó nú vɔsakpe Baalu tɔn kpo vodun e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é kpo. É jló ɖɔ togun ɔ ni tuùn sɛ́n Jehovah tɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, é sɛ́ axɔví lɛ kpo Levíi-ví lɛ kpo dó Judáa gbé ɔ bǐ jí ɖɔ ye ni kplɔ́n sɛ́n Jehovah tɔn lɛ togun ɔ.

Akɔta ɖěɖee ɖò xá ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖi xɛsi dó ahwan tíntɔ́n Judáa wu, ɖó ye tuùn ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá togun tɔn. Ye tlɛ nɔ hɛn nùnina lɛ yì jó nú Axɔsu Jozafati. Amɔ̌, Mɔwabunu lɛ, Amumɔ́ɔ-ví lɛ kpo mɛ ɖěɖee ɖò Seyíi gbéjí lɛ é kpo wá ahwan fun xá Judáa gbé. Jozafati tuùn ɖɔ emi ɖó hudo alɔdo Jehovah tɔn tɔn. É ɖɔ bɔ sunnu, nyɔnu kpo vǐ lɛ bǐ kpo kplé ɖó Jeluzalɛmu. É xoɖɛ ɖò ye bǐ nukɔn ɖɔ: ‘Jehovah, hwi mɛvo ɔ, mǐ sixu ɖu ɖ’eji ǎ. Kɛnklɛn ɖɔ nǔ e mǐ na wà é nú mǐ.’

Jehovah na sìnkɔn nú ɖɛ yetɔn bo ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Un na d’alɔ mi. Mi cí finɛ kpowun, bo ma sɛ̀ tɛn ó, bo kpɔ́n lee un na hwlɛn mi gbɔn é.’ Nɛ̌ Jehovah ka hwlɛn ye gbɔn?

Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn ɔ, Jozafati cyan hanjitɔ́ lɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni ɖi zɔnlin ɖò ahwangɔnu ɔ nukɔn. Ye ɖi zɔnlin sín Jeluzalɛmu yì fí e na fun ahwan ɖè wɛ ye ɖè b’ɛ nyí Tekowa é.

Ee hanjitɔ́ lɛ ɖò xó sú dó kpa susu nú Jehovah wɛ kpo awǎjijɛ kpo é ɔ, Jehovah fun ahwan nú togun tɔn. É bló bɔ nǔ lɛ wlú dó Amumɔ́ɔ-ví lɛ kpo Mɔwabunu lɛ kpo sɔmɔ̌ bɔ ye tɔ́n ahwan yeɖée, ye mɛ ɖokpo vɔ́vɔ́ gán ǎ. Amɔ̌, Jehovah cyɔn alɔ togun Judáa tɔn, ahwanfuntɔ́ lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo jí. Mɛ e ɖò tò e sɛkpɔ ye lɛ é mɛ lɛ é bǐ sè nǔ e Jehovah wà é bo tuùn ɖɔ Jehovah kpò ɖò hun jɛ dó togun tɔn jí wɛ. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ hwlɛn togun tɔn gbɔn? Ali gègě nu wɛ é nɔ wà mɔ̌ ɖè. É ɖó hudo alɔdo gbɛtɔ́ lɛ tɔn tɔn cobo na wà mɔ̌ ǎ.

“Midɛɛ lɛ wɛ xwè ahwan fun xá ye gbé ɖò finɛ ǎ. . . . mi cí finɛ kpowun, mi ma sɛ̀ tɛn ó, bo na kpɔ́n lee un na hwlɛn mi gán gbɔn é.”​—2 Tan 20:17