Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 43

Hwɛhuhu Axɔsu Davidi Tɔn

Hwɛhuhu Axɔsu Davidi Tɔn

Hwenu e Sawulu kú é ɔ, Davidi huzu axɔsu. Xwè 30 ɖó wɛ é ɖè hwe ɔ nu. Ee é ɖu axɔsu nú xwè yɔywɛ ɖé gudo é ɔ, é ɖò hɔn tɔn mɛ sín xɔta zǎnmɛ gbè ɖokpo bo mɔ nyɔnu ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé sɛ́dó. Davidi ba dò na bo mɔ ɖɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Bɛtisabe, bɔ é nyí asì ahwanfuntɔ́ e nɔ nyí Ulíi é tɔn. Davidi ɖɔ è ni kplá Bɛtisabe wá hɔn ɔ mɛ. É ɖóxó xá ɛ, bɔ é mɔ xò. Davidi tɛ́n kpɔ́n bo na hwla nǔ e é dosin é. É ɖɔ nú ahwangán tɔn ɖɔ é ni zé Ulíi ɖó fí e ahwan ɔ syɛn ɖè ganji é, bo jó éɖokponɔ dó. Ee Ulíi kú ɖò ahwangbenu gudo é ɔ, Davidi da Bɛtisabe.

Amɔ̌, Jehovah mɔ nǔ nyanya e jɛ lɛ é bǐ. Etɛ é ka bló? Jehovah sɛ́ gbeyiɖɔ Natáan dó Davidi gɔ́n. Natáan ɖɔ: ‘Dawe dɔkunnɔ ɖé ɖó lɛngbɔ̌ gègě, bɔ dawe wamamɔnɔ ɖé ka ɖó lɛngbɔ̌ asì kpɛví ɖokpo bo yí wǎn n’i tawun. Dɔkunnɔ ɔ ka yí wamamɔnɔ ɔ sín lɛngbɔ̌ ɖokpo ɔ.’ Davidi sìn xomɛ tawun bo ɖɔ: ‘Dawe dɔkunnɔ ɔ jɛxa kú!’ Natáan ɖɔ nú Davidi ɖɔ: ‘Hwi wɛ nyí dawe dɔkunnɔ enɛ!’ Davidi flú bǐ ɖò ayi mɛ, bo yí gbè nú Natáan ɖɔ: ‘Un hu hwɛ dó Jehovah.’ Hwɛ enɛ dɔn wuvɛ̌ gègě wá nú Davidi kpo xwédo tɔn kpo. Jehovah dɔn tó nú Davidi, amɔ̌, é jó è dó b’ɛ nɔ gbɛ̀ ɖó é nyí ayijlɔjlɔnɔ bo nɔ lɛ́ sɔ́ éɖée hwe wutu.

Davidi jló na gbá tɛmpli ɖé nú Jehovah, amɔ̌, Jehovah sɔ́ vǐ tɔn Salomɔ́ɔ b’ɛ na gbá. Davidi jɛ nǔ e sín hudo Salomɔ́ɔ na ɖó lɛ é xokplé jí bo ɖɔ: ‘Tɛmpli Jehovah tɔn ɖó na jiwǔ. Salomɔ́ɔ  kpó ɖò vǔ, amɔ̌, un na d’alɔ ɛ bɔ nǔ lɛ na sɔgbe.’ Davidi na akwɛ éɖesunɔ tɔn gègě nú xɔgbigbázɔ́ ɔ. É ba azɔ̌watɔ́ azɔ̌tuùntɔ́ lɛ. É xò siká kpo kpatagan kpo kplé, bo yí sɛdlutín sín Tíi kpo Sidɔ́ɔn kpo. Ðibla yì fifonu gbɛzán Davidi tɔn tɔn ɔ, é sɔ́ ɖiɖe lee è na gbá tɛmpli ɔ gbɔn é tɔn nú Salomɔ́ɔ. É ɖɔ: ‘Jehovah zɔ́n bɔ un wlan nǔ elɔ lɛ ɖ’ayǐ nú we. É na d’alɔ we. Ma ɖi xɛsi ó. Kpankɔ́n bo jɛ azɔ̌ wu.’

“Mɛ e nɔ sɔ́ hwɛ tɔn hwla ɔ nɔ yì nukɔn ǎ; amɔ̌, mɛ e nɔ ɖɔ hwɛ tɔn lɛ, bo nɔ jó dó ɔ, è nɔ sɔ́ hwɛ tɔn kɛ ɛ.”​—Nùnywɛxó 28:13