Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 83

Jezu Na Nùɖuɖu Gbɛtɔ́ Afatɔ́n Mɔkpan

Jezu Na Nùɖuɖu Gbɛtɔ́ Afatɔ́n Mɔkpan

Hwenu kpɛɖé jɛ nukɔn nú Dindinwayixwe xwè 32 H.M. tɔn ɔ, mɛsɛ́dó lɛ lɛkɔ sín wɛnɖagbe jla gbé. Nǔ cikɔ nú ye, enɛ wu ɔ, Jezu kpo ye kpo byɔ tɔjihun mɛ ɖido Bɛtisayida, bo na yì gbɔjɛ. Amɔ̌, ee tɔjihun ɔ sɛkpɔ agě jí é ɔ, Jezu mɔ ɖɔ gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan ko xwedó ye jɛ dɔ̌n. Jezu jló na nɔ éɖokpo xá mɛsɛ́dó tɔn lɛ có, é ka sɔ́ xomɛnyínyɔ́ dó yí mɛ lɛ. É gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ bo jɛ nǔ kplɔ́n ye jí. Jezu kplɔ́n nǔ ye dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu ɖò kéze ɔ bǐ mɛ. Ee gbadanu wá sù é ɔ, ahwanvu tɔn lɛ wá gɔ̌n tɔn bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Xovɛ ɖó na ko sìn mɛ lɛ. Ðɔ nú ye ni yì ba nùɖé ɖu.’

Jezu ka ɖɔ: ‘Ye ɖó na yì gbɔn mɔ̌ ǎ. Mi na nùɖuɖu ye ɖò fí.’ Mɛsɛ́dó lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘A jló ɖɔ mǐ ni yì xɔ wɔxúxú nú ye wɛ à?’ Mɛsɛ́dó ɖokpo nɔ nyí Filipu bo ɖɔ: ‘Mǐ na bo tlɛ ɖó akwɛ sukpɔ́ ɔ, mǐ sixu xɔ wɔxúxú nú é kpé gbɛtɔ́ tobutobu enɛ lɛ bǐ ǎ.’

Jezu ɖɔ: ‘Nùɖuɖu ɖé ka ɖò mi sí finɛ à?’ Andle ɖɔ: ‘Mǐ ɖó wɔxúxú atɔ́ɔ́n kpo hweví kpɛví kpɛví wè kpo. É kpé ɖebǔ ǎ.’ Jezu ka ɖɔ: ‘Mi fɔ wɔxúxú lɛ kpo hweví lɛ kpo wá nú mì.’ É ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni jinjɔn ayǐ ɖò gbehan lɛ jí bo má yeɖée ɖó gbɛ̌ta e mɛ mɛ 50 na nɔ é kpo ee mɛ mɛ 100 na nɔ é kpo mɛ. Jezu yí wɔxúxú lɛ kpo hweví lɛ kpo bo kpɔ́n jixwé lobo xoɖɛ. Enɛ gudo ɔ, é sɔ́ nùɖuɖu ɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ, bɔ ye má nú mɛ lɛ. Sunnu 5 000 gɔ́ nú nyɔnu lɛ kpo vǐ lɛ kpo bǐ ɖu nǔ kaka  bo gɔ́ xò. Enɛ gudo ɔ, mɛsɛ́dó lɛ xò nùɖuɖu e kpò é kplé, bonu nǔ ɖebǔ ma gú ó. È bɛ́ nǔ e kpò é b’ɛ gɔ́ xasun 12! Nǔ enɛ jiwǔ à cé?

É jiwǔ nú mɛ lɛ sɔmɔ̌ bɔ ye jló na sɔ́ Jezu b’ɛ na nyí axɔsu yetɔn. Amɔ̌, Jezu ka tuùn ɖɔ gan Jehovah tɔn kún ko xò bonu emi na nyí axɔsu ó. Enɛ wu ɔ, é nyì ahwan ɔ, bo ɖɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ ye ni wá mǐ yì Galilée Xù ɔ sín awa wegɔ ɔ xwé. Ye byɔ tɔjihun yetɔn mɛ, bɔ Jezu ɖido só ɖé jí éɖokponɔ. Etɛwu? Ðó é jló na xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn. Jezu sín alɔnu na bo ján gbɔn ɖebǔ ɔ, é nɔ ba hwenu bo nɔ xoɖɛ hwebǐnu.

“Mi ma nɔ jɛ tagba dó nùɖuɖu e nɔ gblé ɔ tamɛ ó; loɔ, mi ni nɔ jɛ tagba dó nùɖuɖu e nɔ nɔ ayǐ sɔyi gbɛ̀ mavɔmavɔ é tamɛ. Nùɖuɖu enɛ ɔ, Gbɛtɔ́ví ɔ wɛ na na mi.”​—Jaan 6:27