Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 78

Jezu Jla Wɛn Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Jezu Jla Wɛn Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Táan kpɛɖé ɖò baptɛm Jezu tɔn gudo ɔ, é jɛ Mawuxó ɖɔ jí bo nɔ ɖɔ: ‘Axɔsuɖuto Mawu tɔn ko sɛkpɔ.’ Ahwanvu tɔn lɛ xwedó è bɔ ye gbɔn Galilée gbé ɔ kpo Judée gbé ɔ kpo jí. Hwenu e Jezu lɛkɔ yì jɔtɛn tɔn ɖò Nazalɛti é ɔ, é yì kplɔ́ngbasá ɔ, bo hun wema mlámlá Ezayíi tɔn, bo xà nǔ elɔ lɛ d’aga: ‘Jehovah ko na mì gbigbɔ mímɛ́ tɔn, bonu má jla wɛnɖagbe ɔ.’ Etɛ ka nyí tinmɛ xó enɛ tɔn? Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛ lɛ ba na mɔ nùjiwǔ Jezu tɔn lɛ có, hwɛjijɔ taji e wu è na ɛ gbigbɔ mímɛ́ ɔ é wɛ nyí ɖɔ é na jla wɛnɖagbe ɔ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ: ‘Égbé ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ elɔ jɛnu.’

Enɛ gudo ɔ, Jezu yì Galilée Xù ɔ tó, finɛ wɛ é mɔ ahwanvu tɔn lɛ ɛnɛ ɖè; hwehutɔ́ wɛ nú ye. É ylɔ ye, bo ɖɔ: ‘Mi xwedó mì, un na kplɔ́n mì bɔ mi na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee mi nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é.’ Ye mɛ ɛnɛ enɛ lɛ wɛ nyí Piyɛ́ɛ, Andle, Jaki kpo Jaan kpo. Tlolo jɛn ye jó hwehuhuzɔ́ yetɔn dó bo xwedó Jezu. Ye gbɔn Galilée gbé ɔ bǐ jí, bo jla Axɔsuɖuto Jehovah tɔn. Ye ɖɔ Mawuxó ɖò kplɔ́ngbasá lɛ, tokplétɛn lɛ kpo ali lɛ jí kpo. Gbɛtɔ́ wɔbuwɔbu ɖé nɔ xwedó ye yì fí ɖebǔ e ye yì é. È nɔ sè xó Jezu tɔn gbɔn fí lɛ bǐ, kaka yì jɛ Silíi.

Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, Jezu na acɛ ahwanvu tɔn ɖé lɛ bɔ ye na gbɔ azɔn nú gbɛtɔ́ lɛ bo na nya yɛ nyanya lɛ. Nú é ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ sín toxo ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ, sín gletoxo ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ ɔ, mɛ ɖevo lɛ nɔ xwedó è. Nyɔnu gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ ɖi Mali Magidalanu ɔ, Jani, Suzanu kpo mɛ ɖevo lɛ kpo nɔ kpé nukún dó Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wu.

Ee Jezu kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ kpé gudo é ɔ, é sɛ́ ye dó Mawuxó ɖɔ gbé. Ee ye ɖò Galilée gbé ɔ jí gbɔn wɛ é ɔ, mɛ gègě ɖevo lɛ huzu ahwanvu bo bló baptɛm. Enɛ wu ɔ, mɛ gègě ba bo na nyí ahwanvu ɖěɖee Jezu nɔ sɔ́ jlɛ́ dó gle e sín nǔkún ko sù yiya é wu é. É ɖɔ: ‘Mi xoɖɛ bo byɔ ɖɔ Jehovah ni sɛ́ azɔ̌watɔ́ gègě dó bonu ye na ya nǔkún lɛ.’ Nukɔnmɛ ɔ, é cyan mɛ 70 ɖò  ahwanvu tɔn lɛ mɛ bo sɛ́ ye dó webɔ webɔ, bonu ye na yì ɖɔ Mawuxó ɖò Judée gbé ɔ bǐ jí. Ye kplɔ́n nǔ gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ dó Axɔsuɖuto ɔ wu. Hwenu e ahwanvu lɛ lɛkɔ wá é ɔ, akpàkpà sɔ́ ye bɔ ye ɖɔ lee nǔ lɛ yì gbɔn é nú Jezu. Awovi sixu bló nǔ ɖebǔ bo ɖó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ te ǎ.

Jezu bló bɔ ahwanvu tɔn lɛ na kpó ɖò azɔ̌ titewungbe enɛ wà wɛ hwenu e é na lɛkɔ yì jixwé gudo é. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí. Mi kplɔ́n Mawuxó ɔ gbɛtɔ́ lɛ bo bló baptɛm nú ye.’

“Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ, un ɖó na yì jla Wɛnɖagbe tɔn tò ɖě lɛ lɔmɔ̌, ɖó nǔ e wu wɛ è sɛ́ mì dó ɔ nɛ.”​—Luki 4:43