Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 47

Jehovah Na Hlɔnhlɔn Elíi

Jehovah Na Hlɔnhlɔn Elíi

Jezabɛli sè nǔ e jɛ dó hunnɔ Baalu tɔn lɛ wu é, bɔ xomɛ sìn i tawun. É sɛ́ wɛn ɖé dó Elíi: ‘Sɔ ɔ, a na kú hunnɔ Baalu tɔn lɛ ɖɔhun.’ Elíi jɛ xɛsi ɖi jí tawun bo hɔn yì gbetótló mɛ. É xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah, agbɔ̌n kpé mì. Gbɔ nú má kú.’ Nǔ cikɔ nú Elíi b’ɛ d’amlɔ jɛ atín ɖé sá.

Wɛnsagun ɖé wá fɔ́n ɛ dɛ̌dɛ̌ bo ɖɔ: ‘Fɔ́n bo ɖu nǔ.’ Elíi mɔ wɔxúxú e è nɔ ɖa ɖò awinnya zozo jí é kpo singo ɖé kpo. É ɖu nǔ, bo nu sìn bo lɛ́vɔ mlɔ́ ayǐ. Wɛnsagun ɔ lɛ́ wá fɔ́n ɛ bo ɖɔ: ‘Ðu nǔ. A ɖó hudo hlɔnhlɔn tɔn ɖó ali towe lín ga.’ Enɛ wu ɔ, Elíi lɛ́vɔ ɖu nǔ gɔ́ na. Enɛ gudo ɔ, é ɖi zɔnlin nú kéze 40 zǎn 40, kaka bo wá Holɛbu Só ɔ kɔn. Ee é jɛ finɛ é ɔ, é byɔ só ɖé xomɛ bo na d’amlɔ. Amɔ̌, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Etɛ bló wɛ a ka ɖè ɖò fí Elíi?’ Elíi yí gbè ɖɔ: ‘Izlayɛli-ví lɛ ɖè akpá e ye dó nú we é ǎ. Ye gbà vɔsakpe towe lɛ, bo hu gbeyiɖɔ towe lɛ. Dìn ɔ, ye ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na hu nyì lɔ.’

Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Tɔ́n bo xá só ɔ jí.’ Jɔhɔn ɖaxó ɖé nyì gbɔn só ɔ jí dó nukɔn. Enɛ gudo ɔ, ayikúngban danwǔ bɔ myɔ ɖé wá bɔ d’ewu. Gudo mɛ ɔ, Elíi sè gbè e fá bo yì dò é ɖé. É zé awu tɔn cyɔn nukúnmɛ, bo nɔte ɖò só ɔ linu. Jehovah lɛ́ kàn nǔ e wutu é hɔn é byɔ ɛ. Elíi ɖɔ: ‘Nyiɖokpo wɛ kpò.’ Amɔ̌, Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A ɖò hwiɖokpo ǎ. Gbɛtɔ́ 7 000 ɖò Izlayɛli bo kpó ɖò sinsɛn mì wɛ. Yì bo sɔ́ Elizée nú é nyí gbeyiɖɔ ɖó tɛn towe mɛ.’ Tlolo jɛn Elíi yì bló nǔ e Jehovah ɖɔ n’i é. A ka lin ɖɔ Jehovah na d’alɔ hwi lɔmɔ̌ hwenu e a na ɖò nǔ e é ba ɖɔ a ni bló é bló wɛ é à? Ganji, é na d’alɔ we. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e jɛ ɖò akúɖíɖó ɔ hwenu é ɖé.

“Ado ma hu mi dó nǔ ɖebǔ wu ó; loɔ, mi ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ hǔn, mi ni nɔ sɔ́ kúdónúmɛ sín ayixa dó xoɖɛ, bo byɔ nǔ e hudo mi lɛ Mawu.”​—Filipunu lɛ 4:6