Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 73

Jaan Bló Ali ɔ Ðó

Jaan Bló Ali ɔ Ðó

Jaan, vǐ sunnu Zakalíi kpo Elizabɛti kpo tɔn ɔ huzu gbeyiɖɔ ɖé hwenu e é sù é. Jehovah zán Jaan dó kplɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ Mɛsiya ɔ ko jawě. Amɔ̌, Jaan kplɔ́n nǔ mɛ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ alǒ toxo lɛ mɛ ǎ, loɔ, é jla Mawuxó ɔ gbɔn gbetótló mɛ. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ gosin Jeluzalɛmu kpo Judée gbé ɔ bǐ kpo jí bonu Jaan na kplɔ́n nǔ ye. É kplɔ́n ye ɖɔ nú nǔ yetɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, ye ɖó na ɖó nǔnyanyawiwa te. Ee ye ɖótó Jaan kpé gudo é ɔ, mɛ gègě lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo, bɔ Jaan bló baptɛm nú ye ɖò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ mɛ.

Jaan zán gbɛzán e bɔkun é. É nɔ dó awu e è sɔ́ lakunmi sín fún dó lɔn é, bo nɔ ɖu bɔklè lɛ kpo wǐin akú kpo. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ ba nǔ dò dó Jaan wu. Falizyɛn goyitɔ́ lɛ kpo Saduseɛn goyitɔ́ lɛ kpo tlɛ nɔ wá gɔ̌n tɔn. Jaan ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi ɖó na huzu gbɛzán mitɔn bo lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo. Mi ma lin ɖɔ emi nyí mɛjɔmɛ ɖó mi nɔ ɖɔ emi nyí vǐ Ablaxamu tɔn lɛ kpowun wutu ɔ. Enɛ ko xlɛ́ ɖɔ mi nyí vǐ Mawu tɔn lɛ ǎ.’

Mɛ gègě nɔ wá Jaan gɔ́n bo nɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ mǐ ka ɖó na bló bɔ nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ?’ Jaan ɖɔ nú Jwifu lɛ ɖɔ: ‘Enyi mi ɖó awu wè hǔn, mi na ɖokpo mɛ e ɖò hudo tɔn mɛ é.’ A ka tuùn nǔ e wu é ɖɔ mɔ̌ é à? É ba ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni tuùn ɖɔ cobonu nǔ yetɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, ye ɖó na yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ.

Jaan ɖɔ nú tokwɛyitɔ́ lɛ ɖɔ: ‘Mi wà nǔ ɖó sɛ́nxwi jí bo ma xò mɛɖebǔ ɖu ó.’ É ɖɔ nú sɔja lɛ ɖɔ: ‘Mi ma nɔ ɖu nǔ ɖò nǔ mɛ alǒ ɖ’adingban ó.’

 Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo Levíi-ví lɛ kpo lɔ wá Jaan gɔ́n bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Mɛ̌ wɛ ka nú we? Mɛ lɛ bǐ jló na tuùn we.’ Jaan ɖɔ: ‘Un nyí gbè ɖé ɖò gbetótló mɛ bo nɔ kplá mɛ lɛ wá Jehovah gɔ́n, lee Ezayíi ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é.’

Mɛ lɛ yí wǎn nú nǔ e Jaan nɔ kplɔ́n ye é. Mɛ gègě nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ Jaan wɛ nyí Mɛsiya ɔ à jí. Amɔ̌, é ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mɛɖé hugǎn mì bo jawě. Un jɛxa bo na tún afɔkpakan tɔn lɛ lɔ vɔ́vɔ́ ǎ. Un nɔ bló baptɛm nú mɛ kpodo sìn kpo, amɔ̌, éyɛ na bló baptɛm nú mɛ kpo gbigbɔ mímɛ́ kpo.’

“É wá ɖekúnnu nú weziza ɔ, bonu mɛ bǐ na dó ɖi nǔ nú weziza ɔ, gbɔn kúnnuɖiɖe tɔn gblamɛ.”​—Jaan 1:7