Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 27

Ye Fɔ́n Gǔ Dó Jehovah Jí

Ye Fɔ́n Gǔ Dó Jehovah Jí

Izlayɛli-ví lɛ ɖò gbetótló mɛ bɔ é ɖó táan ɖé é ɔ, Kolée, Datani, Abilamu kpo mɛ 250 ɖevo lɛ kpo fɔ́n gǔ dó Mɔyizi jí. Ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Agbɔ̌n towe ko kpé mǐ! Etɛwu a ka na ɖò mǐ nu, bɔ Aalɔ́ɔn ka na nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ? Jehovah ɖò kpɔ́ kpo mǐ mɛ bǐ kpo, é nyí hwi kpo Aalɔ́ɔn kpo kɛɖɛ ǎ.’ Nǔ e ye ɖɔ é nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ǎ. É mɔ ɖɔ emilɛ jí wɛ ye fɔ́n gǔ dó!

Mɔyizi ɖɔ nú Kolée kpo ahwan tɔn lɛ kpo ɖɔ: ‘Mi wá Goxɔ ɔ nukɔn sɔ, bo hɛn zalinkpɔ́nfyɔ́nú bonu zalinkpɔ́n ni ɖ’emɛ. Jehovah na xlɛ́ mɛ e é sɔ́ é mǐ.’

Ayihɔngbe tɔn ɔ, Kolée kpo sunnu 250 lɛ kpo yì gɔ́ nú Mɔyizi ɖò Goxɔ ɔ kɔn. Ye dó zalinkpɔ́n zo vɔsanúxwlémawutɔ́ wɛ nú ye ɖɔhun. Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi kpo Aalɔ́ɔn kpo ɖɔ: ‘Mi ɖè miɖée ɖó vo nú Kolée kpo ahwan tɔn lɛ kpo.’

Kolée yì Mɔyizi gɔ́n ɖò Goxɔ ɔ kɔn, amɔ̌, Datani, Abilamu kpo xwédo yetɔn kpo gbɛ́ ɖɔ emi kún na yì ó. Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni nɔ zɔ nú goxɔ Kolée, Datani kpo Abilamu kpo tɔn. Tlolo jɛn Izlayɛli-ví lɛ sɛ̀ dó zɔ. Datani, Abilamu kpo  xwédo yetɔn lɛ kpo nɔte ɖò goxɔ yetɔn lɛ sín ali nu. Ajijimɛ ɔ, ayikúngban kɛnu bo mì ye! Myɔ ɖé jɛte wá Goxɔ ɔ kɔn bo fyɔ Kolée kpo sunnu 250 lɛ kpo.

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Yǐ kpò ɖokpo ɖò gǎn akɔta ɖokpo ɖokpo tɔn sí, bo wlan nyikɔ ye mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn d’ewu. Amɔ̌, akɔta Levíi tɔn sín kpò ɔ, nyikɔ Aalɔ́ɔn tɔn wɛ a na wlan d’ewu. Bɛ̌ kpò lɛ dó Goxɔ ɔ mɛ, mɛ e sín kpò na tɔ́n kun é wɛ nyí mɛ e un sɔ́ é.’

Ayihɔngbe tɔn ɔ, Mɔyizi bɛ́ kpò lɛ tɔ́n bo xlɛ́ akɔta lɛ sín gǎn lɛ. Aalɔ́ɔn sín kpò tɔ́n kun, gbà sɛ́ bo lɛ́ sɛ́n. Mɔ̌ mɛ ɔ, Jehovah dó zǒ gbè jí ɖɔ Aalɔ́ɔn wɛ emi sɔ́ b’ɛ na nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó.

“Mi setónú nú agunnukɔntɔ́ mitɔn lɛ, bo hwíhwɛ́ miɖée ɖò glɔ̌ yetɔn.”​—Eblée lɛ 13:17