Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 33

Hwliti kpo Nɔemíi Kpo

Hwliti kpo Nɔemíi Kpo

Ðò adɔ ɖé hwenu ɖò Izlayɛli ɔ, Izlayɛli-ví ɖé nɔ nyí Nɔemíi bo sɛ̀ tɛn yì Mɔwabu tomɛ, é kpo asú tɔn kpo kpodo vǐ sunnu tɔn wè lɛ kpo. Gudo mɛ ɔ, Nɔemíi sín asú kú. Vǐ sunnu tɔn lɛ da Hwliti kpo Ɔpa kpo, Mɔwabunu wɛ nú ye. É blawu ɖɔ é wá yá é ɔ, Nɔemíi sín vǐ sunnu lɛ lɔ wá kú.

Hwenu e Nɔemíi sè ɖɔ adɔ ɔ ko nɔte ɖò Izlayɛli é ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn bo na lɛkɔ yì xwé. Hwliti kpo Ɔpa kpo xwedó è, amɔ̌, hwenu e ye ɖò ali jí é ɔ, Nɔemíi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Asì ɖagbe wɛ mi nyí nú vǐ sunnu ce lɛ, bo lɛ́ nyí vǐ sì ɖagbe nú mì. Un ba ɖɔ mi ni lɛ́vɔ da asú. Mi lɛkɔ yì xwé ɖò Mɔwabu.’ Vǐ tɔn sì lɛ ɖɔ: ‘Mǐ yí wǎn nú we! Mǐ ba na jó we dó ǎ.’ Nɔemíi ka kpó ɖò ɖiɖɔ nú ye wɛ ɖɔ ye ni yì. Gudo mɛ ɔ, Ɔpa lɛkɔ, bɔ Hwliti ka gbɛ́. Nɔemíi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ɔpa ɖò kɔ lɛ́ yì togun tɔn kpo vodun tɔn lɛ kpo kɔn wɛ. Xwedó è bo yì nɔ towe gɔ́n.’ Amɔ̌, Hwliti ɖɔ: ‘Un na jó we dó ǎ. Togun towe na nyí togun ce, bɔ Mawu towe na nyí Mawu ce.’ Nɛ̌ a ka lin ɖɔ é na cí nú Nɔemíi hwenu e Hwliti ɖɔ mɔ̌ é?

Hwliti kpo Nɔemíi kpo wá Izlayɛli ɖò hwenu e è jɛ ɔji ya jí é. Gbè ɖokpo ɔ, Hwliti yì cyan ɔji e è blɛ́ lɛ é ɖò gle dawe e nɔ nyí Bowozi bo nyí vǐ sunnu Hlaxabu tɔn é tɔn mɛ. É sè ɖɔ Hwliti wɛ nyí Mɔwabunu e ɖò kpɔ́ xá Nɔemíi kpo gbejininɔ kpo é. É ɖɔ nú azɔ̌watɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ jó ɔji kpɛɖé dó nyì gle ɔ mɛ bonu Hwliti ni nɔ wá bɛ́.

 Gbadanu enɛ ɔ, Nɔemíi kanbyɔ Hwliti ɖɔ: ‘Mɛ̌ sín gle mɛ a ka w’azɔ̌ ɖè égbé?’ Hwliti ɖɔ dawe e è nɔ ylɔ ɖɔ Bowozi é sín gle mɛ wɛ.’ Nɔemíi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Bowozi ɔ, asú ce sín hɛnnumɔ ɖokpo wɛ. Nɔ w’azɔ̌ ɖò gle tɔn mɛ kpo ɖyɔvǐ ɖevo lɛ kpo. A na nɔ ayijayǐ mɛ ɖò finɛ.’

Hwliti nɔ w’azɔ̌ ɖò Bowozi sín gle mɛ kaka jɛ hwenu e nǔkún-yiyahwenu ɔ fó é. Bowozi ɖó ayi wu ɖɔ Hwliti nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo nyí nyɔnu ɖagbe. Ðò hwe enɛ lɛ nu ɔ, enyi sunnu ɖé kú bo ma ka ɖó vǐ sunnu ɖebǔ ǎ ɔ, hɛnnumɔ tɔn ɖokpo na da asúkúsi ɔ. Enɛ wutu ɔ, Bowozi da Hwliti. Ye jì vǐ sunnu ɖokpo bɔ nyikɔ tɔn nɔ nyí Obɛdi ee wá nyí daagbo Axɔsu Davidi tɔn é. É víví nú Nɔemíi sín xɔ́ntɔn lɛ tawun. Ye ɖɔ: ‘Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, Jehovah na we Hwliti e nyí mɛ ɖagbe nú we tawun é, bɔ dìn ɔ, é lɛ́vɔ na we vivǔ ɖokpo. Susu nú Jehovah!’

“Xɔ́ntɔn zɔnjɛzɔnfɔ́n ɔ, è nɔ mɔ ɛ ɖò gudo hú nɔví.”​—Nùnywɛxó 18:24