Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 1tɔn ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 1tɔn ɔ Tɔn

Nùɖíɖó e nukún nɔ mɔ lɛ é jí wɛ Biblu bɛ́ xó sín; é bló bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɖagbeɖagbe ɖěɖee Jehovah bló ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo lɛ é wu. Nú mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, d’alɔ vǐ towe bonu é ni mɔ nukúnnú jɛ nùɖíɖó jiwǔ vovo lɛ wu. Xlɛ́ lee Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye hugǎn kanlin lɛ tawun gbɔn nǔwukpikpé elɔ lɛ nina ye gblamɛ gbɔn é: ye nɔ ɖɔ xó, nɔ lin tamɛ, nɔ bló nǔ vovo lɛ, nɔ jihan bo nɔ xoɖɛ. D’alɔ vǐ towe bonu hlɔnhlɔn Jehovah tɔn, nùnywɛ tɔn, ɖò taji ɔ, wanyiyi e é ɖó nú nùɖíɖó tɔn lɛ bǐ kaka jɛ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo jí é ni sù nukún tɔn mɛ.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 1

Mawu Bló Jinukúnsin kpo Ayikúngban Kpo

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu dá jinukúnsin kpo ayikúngban kpo. A ka tuùn wɛnsagun e é dá cobo wá dá ee kpò lɛ é bǐ kpo nǔ ɖevo lɛ bǐ kpo é à?

NǓKPLƆNKPLƆN 2

Mawu Bló Sunnu Nukɔntɔn ɔ kpo Nyɔnu Nukɔntɔn ɔ Kpo

Mawu dá sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo bo sɔ́ ye ɖó jikpá Edɛni tɔn mɛ. É jló ɖɔ ye ni bló bonu xwédo ni bɛ́sín finɛ, bo bló bonu ayikúngban ɔ bǐ na nyí palaɖisi ɖé.