Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 22

Nùjiwǔ ɖé Ðò Xù Vɔvɔ ɔ Tó

Nùjiwǔ ɖé Ðò Xù Vɔvɔ ɔ Tó

Ee Falawɔ́ɔn sè ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ tɔ́n sín Ejipu tlolo é ɔ, é huzu gbè ɖó jǒ e é jó ye dó bɔ ye ɖido é wu. É ɖegbe nú ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi bló ahwankɛkɛ ce lɛ bǐ ɖó alɔ jí, bonu mǐ na jɛ ye gudo! Mi ɖó na jó ye dó nú ye na yì ǎ.’ É kpo ahwangɔnu tɔn kpo zun dó Izlayɛli-ví lɛ jí.

Jehovah ka ɖò togun tɔn nukɔn, bo nɔ zán akpɔ́kpɔ́ ɖò kéze, lobo nɔ zán myɔ ɖò zǎnmɛ dó xlɛ́ ali ye. É kplá ye yì Xù Vɔvɔ ɔ tó, bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni ɖó gɔnu.

Enɛ gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ mɔ Falawɔ́ɔn kpo ahwangɔnu tɔn kpo ɖò ye gudo. Ye ɖò xù ɔ kpo ahwangɔnu Ejipu tɔn kpo tɛntin bɔ fí hɔn gbɔn ɖè ǎ. Ye súxó ylɔ Mɔyizi, bo ɖɔ: ‘Mǐ ɖò na kú wɛ! A ɖó na ko jó mǐ dó nyì Ejipu.’ Amɔ̌, Mɔyizi ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Mi nɔte bá kpɔ́n lee Jehovah na hwlɛn mǐ gbɔn é.’ Mɔyizi ɖeji dó Jehovah wu tawun, mɔ̌ wɛ à cé?

Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni gbà gɔnu e ye ɖó é. Ðò zǎn enɛ mɛ ɔ, Jehovah ɖè akpɔ́kpɔ́ ɔ síìn, bo sɔ́ ɖó Ejipunu lɛ kpo Izlayɛli-ví lɛ kpo tɛntin. Ablu gɔngɔn ɖé dó ɖò fí e Ejipunu lɛ ɖè é. Amɔ̌, Izlayɛli-ví lɛ ka ɖò weziza nu.

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni dlɛn alɔ tɔn dó xù ɔ jí. Enɛ  gudo ɔ, Jehovah bló bɔ jɔhɔn ɖaxó ɖé nyì ɖò zǎn ɔ bǐ mɛ. Xù ɔ má ɖó wè, bɔ ali gbɔn tɛntin tɔn. Izlayɛli-ví livi mɔkpan lɛ gbɔn ayikúngban xúxú jí, bo gbɔn sìn e cí dǒ ɖɔhun lɛ é tɛntin kaka jɛ agě jí.

Ahwangɔnu Falawɔ́ɔn tɔn wlí ali e gbɔn xù ɔ tɛntin é bo jɛ Izlayɛli-ví lɛ gudo. Enɛ gudo ɔ, Jehovah wlú ahwangɔnu ɔ. Ahwankɛkɛ yetɔn sín afɔ lɛ jɛ súnsún jí. Ahwanfuntɔ́ lɛ súxó bo ɖɔ: ‘Mi nú mǐ ni tɔ́n sín fí! Jehovah ɖò ahwan fun nú ye wɛ.’

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Dlɛ̌n alɔ towe dó xù ɔ jí.’ Tlolo kpowun ɔ, sìn ɖěɖee cí dǒ ɖɔhun lɛ é wá mlá zɔn ahwangɔnu Ejipunu lɛ tɔn jí. Falawɔ́ɔn kpo ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ kpo bǐ kú. Mɛ ɖokpo vɔ́vɔ́ gán ɖò ye mɛ ǎ.

Ðò xù ɔ sín agě ɖě ɔ jí ɔ, mɛ wɔbuwɔbu ɖé ɖò han ɖé jì dó kpa susu nú Mawu wɛ ɖɔ: “Jihan nú Mawu Mavɔmavɔ, ɖó é ɖè susu tɔn xlɛ́, é kpíkpé sɔ́ kpo sɔ́xátɔ́ kpo nyì xù mɛ.” Ee sunnu lɛ ɖò han jì wɛ é ɔ, nyɔnu lɛ ɖò hǔn xò wɛ bo ɖò wè ɖú wɛ. Ye bǐ j’awǎ tawun ɖó dìn ɔ, ye gosin mɛ kannu nugbǒ nugbǒ.

“Enɛ ɔ wu wɛ mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖɔ kpodo jiɖiɖe kpo ɖɔ Aklunɔ wɛ nyí mɛ e nɔ d’alɔ mǐ é. Un na ɖi xɛsi nú nùɖé ǎ. Etɛ mɛɖé ka sixu wà nú mì.”​—Eblée lɛ 13:6