Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 57

Jehovah Sɛ́ Jelemíi Dó Mawuxó Jla Gbé

Jehovah Sɛ́ Jelemíi Dó Mawuxó Jla Gbé

Jehovah sɔ́ Jelemíi bɔ é na nyí gbeyiɖɔ ɖé nú togun Judáa tɔn. É ɖɔ n’i ɖɔ é ni jla Mawuxó nú akɔta ɔ bo gb’akpá nú ye ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ ye ni jó nǔnyanyawiwa dó. Jelemíi ɖɔ: ‘Jehovah, yɔkpɔvu wɛ un ka nyí sín. Un tuùn lee è nɔ ɖɔ xó nú mɛ gbɔn é ǎ.’ Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ma ɖi xɛsi ó. Un na ɖɔ nǔ e a na ɖɔ é nú we. Un na d’alɔ we.’

Jehovah ɖɔ nú Jelemíi ɖɔ é ni kplé tomɛxo lɛ, bo gbà tɔyizɛ́n ɖé ɖò nukɔn yetɔn bo ɖɔ: ‘Lee è na gbà Jeluzalɛmu gbɔn é nɛ.’ Hwenu e Jelemíi bló nǔ e Jehovah ɖɔ é ɔ, tomɛxo lɛ sìn xomɛ tawun. Vɔsanúxwlémawutɔ́ e nɔ nyí Pacehúu é xò Jelemíi bo bla ɛ dó atín wu. Ðò zǎn ɔ bǐ mɛ ɔ, Jelemíi sixu danwǔ ǎ. Pacehúu jó è dó ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn. Jelemíi ɖɔ: ‘Un sɔ́ sixu sè wuvɛ̌ elɔ ɖě ǎ. Un na ɖó Mawuxóɖiɖɔ ɔ te.’ Amɔ̌, é ka jó dó nugbǒ à? Eǒ. Hwenu e Jelemíi lin tamɛ kpɛɖé é ɔ, é ɖɔ: ‘Wɛn Jehovah tɔn cí myɔ ɖé ɖɔhun ɖò xò ce mɛ. Un sixu gɔn Mawuxó ɔ jla ǎ.’ Jelemíi kpó ɖò akpá gbò nú togun ɔ wɛ.

Xwè lɛ ɖò wìwá yì wɛ, bɔ axɔsu yɔyɔ̌ ɖé jɛ acɛ kpa jí ɖò Judáa. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo gbeyiɖɔ adingbannɔ lɛ kpo gbɛ́ wǎn nú wɛn Jelemíi tɔn. Ye ɖɔ nú axɔví lɛ ɖɔ: ‘Kú wɛ jɛxa nya elɔ.’ Jelemíi ɖɔ: ‘Nú mi hu mì hǔn, mi ni tuùn ɖɔ xomɛvɔnɔ wɛ emi hu. Xó Jehovah tɔn ɖɔ wɛ un ɖè, é nyí xó nyɛɖesu tɔn ǎ.’ Hwenu e axɔví lɛ sè mɔ̌ é ɔ, ye ɖɔ: ‘È ɖó na hu nya elɔ ǎ.’

Jelemíi kpó ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ, bɔ xomɛ sìn axɔví lɛ tawun. Ye ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ é ni hu Jelemíi.  Axɔsu ɔ ɖɔ nú ye ɖɔ ye sixu wà nǔ e jló ye é bǐ nú Jelemíi. Ye zé Jelemíi nyì dó dotɔ e gɔ́ngɔ́n bɔ bàbá ɖ’emɛ é ɖé mɛ bo lin ɖɔ é na kú dó finɛ. Jelemíi jɛ syɔsyɔ dó bàbá ɔ mɛ jí.

Enɛ gudo ɔ, axɔsuzɔwatɔ́ e nɔ nyí Evɛdi-Mɛlɛki é ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Axɔví lɛ nyì Jelemíi dó dotɔ mɛ! Nú mǐ ma ɖè è tɔ́n ǎ ɔ, é na kú.’ Axɔsu ɔ ɖegbe nú Evɛdi-Mɛlɛki ɖɔ é ni kplá sunnu 30 dó éɖée jí, bonu ye ni yì ɖè Jelemíi sín dotɔ ɔ mɛ. Mǐ ɖó na wà nǔ Jelemíi e ma na tɛn nǔ ɖebǔ bonu é ɖó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ tɔn te ǎ é ɖɔhun à cé?

“Mɛ bǐ na gbɛ́ wǎn nú mi ɖó nyɛ wu. Loɔ, mɛ e na dɛ ɖò ya enɛ lɛ nu kaka yì fó ɔ, è na hwlɛn ɛ gán.”​—Matie 10:22