Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 35

Ana Xoɖɛ Bo Byɔ Vǐ Sunnu Ðokpo

Ana Xoɖɛ Bo Byɔ Vǐ Sunnu Ðokpo

Nya Izlayɛlinu ɖé nɔ nyí Ɛlukana bo ɖó asì wè, mɛ ɖokpo nɔ nyí Ana bɔ mɛ ɖě ɔ nɔ nyí Penina; Ana ɔ wɛ é ka yí wǎn na hugǎn. Penina nɔ ɖò cícá nú Ana wɛ hwebǐnu ɖó Ana jì vǐ ǎ, bɔ éyɛ ka jì vǐ gègě wutu. Xwewu xwewu ɔ, Ɛlukana nɔ kplá xwédo tɔn bɔ ye nɔ yì sɛ̀n Mawu ɖò Gɔxo ɔ mɛ ɖò Silóo. Ye wá yì dɔ̌n gbè ɖokpo bɔ é ɖó ayi wu ɖɔ wanyinamɔ emitɔn Ana blawu tawun. É ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Kɛnklɛn ma ya avǐ ó, Ana. Un ɖò fí nú we. Un yí wǎn nú we.’

Nukɔnmɛ ɔ, Ana yì nɔ éɖokpo bo xoɖɛ. É ɖò avǐ ya wɛ hwenu e é ɖò vo sà nú Jehovah wɛ ɖɔ é ni d’alɔ emi é. É d’akpá bo ɖɔ: ‘Jehovah, enyi a na vǐ sunnu ɖokpo mì ɔ, un na sɔ́ ɛ na we, bɔ é na sɛ̀n we nú gbɛhwenu tɔn bǐ.’

Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Eli mɔ avǐ e ya wɛ Ana ɖè é bo vɛdo ɖɔ ahan wɛ é nu mú sín. Ana yí gbè n’i ɖɔ: ‘Eǒ, aklunɔ ce, un nu ahan ǎ mɛ. Adǎn ɖaxó wɛ ɖò gbigbo mì wɛ bɔ un ɖò xwléxwlé Jehovah wɛ.’ Eli wá mɔ ɖɔ emi wà nǔ nyì dò bo ɖɔ nú Ana ɖɔ: ‘Mawu ni na nǔ e ba wɛ a ɖè é we.’ Agbɔ̌n Ana tɔn jɛ dò, bɔ é ɖido. É sɔ́ yì xwè ɖokpo ǎ bɔ é jì vǐ sunnu ɖé bo sun nyikɔ ɛ ɖɔ Samuwɛli. A sixu dó nukún lee é ɖó na ko víví n’i sɔ́ é mɛ kpɔ́n à?

 Ana wɔn akpá e é dó nú Jehovah é ǎ. É ɖè anɔ̌ nú Samuwɛli tlolo é ɔ, é kplá ɛ wá Goxɔ ɔ mɛ bonu é na sɛ̀n Mawu ɖò finɛ. É ɖɔ nú Eli ɖɔ: ‘Vǐ e un xoɖɛ bo byɔ é ɖíe. Un sɔ́ ɛ na Jehovah nú gbɛhwenu tɔn bǐ.’ Ɛlukana kpo Ana kpo nɔ yì ba Samuwɛli kpɔ́n xwewu xwewu bo nɔ hɛn awu yɔyɔ̌ e ma ɖó awa ǎ é ɖé yì jó n’i. Jehovah lɛ́ na vǐ sunnu atɔn kpo vǐ nyɔnu wè kpo Ana d’eji.

“Mi [nɔ] byɔ nǔ Mawu, é na na mi; mi [nɔ] ba, mi na mɔ; mi [nɔ] xúxú hɔn, è na hun nú mi.”​—Matie 7:7