Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 2

Mawu Bló Sunnu Nukɔntɔn ɔ kpo Nyɔnu Nukɔntɔn ɔ Kpo

Mawu Bló Sunnu Nukɔntɔn ɔ kpo Nyɔnu Nukɔntɔn ɔ Kpo

Jehovah sɔnǔ nú jikpá ɖé ɖó fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Edɛni é. Folowa lɛ, atín lɛ kpo kanlin lɛ kpo gɔ́ jikpá ɔ mɛ. Enɛ gudo ɔ, Mawu sɔ́ kɔ́ dó bló sunnu nukɔntɔn e nyí Adamu é, bo dó funfún awɔntín tɔn mɛ. A ka tuùn nǔ e jɛ é à? É huzu gbɛtɔ́ gbɛɖe! Jehovah sɔ́ jikpá ɔ dó alɔ mɛ nú Adamu, bo ɖɔ n’i ɖɔ é ni na nyikɔ kanlin lɛ bǐ.

Jehovah lɛ́ na sɛ́n taji ɖé Adamu. É ɖɔ nú Adamu ɖɔ: ‘A sixu ɖu sínsɛ́n atín lɛ bǐ tɔn, atín bunɔ ɖokpo sín sínsɛ́n jɛn a ma na ɖu ǎ. Enyi a ɖu atín enɛ sín sínsɛ́n ɔ, a na kú.’

Jehovah lɛ́ wá ɖɔ: ‘Un na bló alɔgɔtɔ́ ɖé nú Adamu.’ É ɖó sɛnmlɔ nú Adamu, bɔ enɛ gudo ɔ, é ɖè adajaxú tɔn ɖokpo bo dó bló nyɔnu ɖokpo nú Adamu. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Ɛvu. Adamu kpo Ɛvu kpo huzu xwédo nukɔntɔn ɔ. Nɛ̌ asì yɔyɔ̌ e Adamu mɔ é ka  cí n’i? É víví nú Adamu kaka b’ɛ ɖɔ: ‘Kpɔ́n nǔ ɖagbe e Jehovah sɔ́ adajaxú ce dó bló é! Áahɛɛnnɛ́! Nyì ɖɔhun ɖokpo ɖíe lo.’

Jehovah ɖɔ nú Adamu kpo Ɛvu kpo ɖɔ ye ni jì vǐ bo gɔ́ ayikúngban ɔ jí. É jló ɖɔ ye ni ɖu vivǐ azɔ̌wiwa ɖó kpɔ́ tɔn, bo na bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na nyí palaɖisi, alǒ jikpá ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé, lee jikpá Edɛni tɔn cí é ɖɔhun. Amɔ̌, nǔ lɛ sɔ́ wá nyí gbɔn mɔ̌ ǎ. Etɛwu? Mǐ na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ.

“Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Mawu Gbɛɖotɔ́ ɔ bló sunnu kpo nyɔnu kpo.”​—Matie 19:4