Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 41

Davidi kpo Sawulu Kpo

Davidi kpo Sawulu Kpo

Ee Davidi hu Goliyati gudo é ɔ, Axɔsu Sawulu sɔ́ ɛ ɖó ahwangɔnu tɔn nu. Davidi ɖu ɖò ahwan gègě jí bɔ mɛ bǐ wá tuùn i. Enyi Davidi lɛkɔ sín ahwan wá xwé hweɖebǔnu ɔ, nyɔnu lɛ nɔ tɔ́n bo nɔ ɖò han jì wɛ bo nɔ ɖò wè ɖú wɛ ɖɔ: ‘Sawulu hu afatɔ́n, bɔ Davidi ka hu děgba wè afɔwó!’ Sawulu jɛ wǔ hwan Davidi jí bo jló na hu i.

Davidi nyɔ́ kanhún xò tawun. Hwenu e Davidi ɖò kanhún xò nú Sawulu wɛ gbè ɖokpo é ɔ, é sɔ́ hwǎn tɔn bo nyì dó è. Davidi sɛ̀ sín hwǎn ɔ nu hwe ɔ nu pɛ́ɛ́ bɔ é yì tɔ́n dǒ ɔ. Enɛ wá yì é ɔ, Sawulu tɛ́n kpɔ́n azɔn gègě bo na hu Davidi. Gudo mɛ ɔ, Davidi gbɔ bo hɔn bo yì hwla cí gbetótló mɛ.

Sawulu sɔ́ ahwangɔnu e mɛ ahwanfuntɔ́ 3 000 ɖè é bo jɛ Davidi gbé mɛ. Ye wá byɔ só e xomɛ Davidi kpo mɛ tɔn lɛ kpo yì hwla cí é. Davidi sín mɛ lɛ ɖè  kpá Davidi bo ɖɔ: ‘Ali ɔ hun nú we lo bɔ a na hu Sawulu.’ Davidi wà dɛ̌dɛ̌ bo yì Sawulu kpá bo sɛ́n axɔsuwu tɔn kpɛɖé. Sawulu ka tuùn ǎ. Enɛ gudo ɔ, é vɛ́ nú Davidi tawun ɖɔ é kún ɖè sísí xlɛ́ mɛ e Jehovah sɔ́ axɔsu é ó. É lɔn nú mɛ tɔn lɛ hu Sawulu ǎ. É tlɛ súxó ylɔ Sawulu bo ɖɔ ɖɔ ali hun nú emi bɔ emi na hu i có, emi kún ka wà mɔ̌ ó. Sawulu ka na huzu jujɔ dó Davidi wu à?

Eǒ. Sawulu kpò ɖò Davidi gbé nya wɛ. Zǎnmɛ gbè ɖokpo ɔ, Davidi kpo dada tɔn sín vǐ e nɔ nyí Avicayi é kpo zɔn kɛɖɛ kɛɖɛ bo byɔ fí e Sawulu ɖó gɔnu ɖó é. Avunɛ́ɛ e tlɛ nyí xɛnyaɖomɛjitɔ́ Sawulu tɔn é lɔ tlɛ d’amlɔ. Avicayi ɖɔ: ‘Ali hun nú mǐ! Gbɔ nú má hu i.’ Davidi ka yí gbè ɖɔ: ‘Jehovah ɖesunɔ na wà nǔ xá Sawulu. Mǐ ni sɔ́ hwǎn tɔn kpo singo tɔn kpo bo yì.’

Davidi xá só e ɖò malin-malin dó finɛ é ɖé jí bo kpɔ́n fí e Sawulu ɖó gɔnu ɖó é sɛ́dó. É súxó bo ɖɔ: ‘Avunɛ́ɛ, etɛwu a ma ka cyɔn alɔ axɔsu towe jí ǎ? Fitɛ singo Sawulu tɔn kpo hwǎn tɔn kpo ka ɖè?’ Sawulu tuùn ɖɔ Davidi sín gbè wɛ bo ɖɔ: ‘A hɛn ɔ, a na ko hu mì, a ka wà mɔ̌ ǎ. Un tuùn ɖɔ hwi wɛ na nyí axɔsu Izlayɛli tɔn e na bɔ dó wutu ce é.’ Sawulu lɛkɔ yì hɔn tɔn mɛ. Amɔ̌, mɛ e ɖò xwédo Sawulu tɔn mɛ lɛ é bǐ wɛ gbɛ́ wǎn nú Davidi ǎ.

“Enyi mi kpéwú hǔn, mi tɛ́n kpɔ́n gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ. Mɛ vívɛ́ná ce lɛ mi, miɖesunɔ ma nɔ ba hlɔ̌n ó; loɔ, mi nɔ jó xomɛsin . . . dó.”​—Hlɔmanu lɛ 12:18, 19