Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 89

Piyɛ́ɛ Gbɛ́ Jezu

Piyɛ́ɛ Gbɛ́ Jezu

Hwenu e Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ɖò síngbó ɔ jí é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi mɛ bǐ wɛ na jó mì dó zǎn elɔ mɛ.’ Piyɛɛ dɔ: ‘Nyɛ ɖ’emɛ ǎ! Nú mɛ lɛ bǐ na bo tlɛ jó we dó ɔ, nyɛ na jó we dó gbeɖé ǎ.’ Amɔ̌, Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Cobonu kokló na kɔ́ así ɔ, a na ko ɖɔ azɔn atɔn ɖɔ emi kún tuùn mì ó.’

Hwenu e sɔja lɛ kplá Jezu yì Kayifu xwé é ɔ, mɛsɛ́dó lɛ gègě ko hɔn nɛ. Amɔ̌, ye mɛ wè xwedó ahwan ɔ. Piyɛ́ɛ ɖò mɛ wè enɛ lɛ mɛ. É yì xwé Kayifu tɔn sín kɔxota bo ɖò myɔ xú wɛ. Ðò weziza ɔ nu ɔ, mɛsɛntɔ́ nyɔnu ɖokpo mɔ Piyɛ́ɛ sín nukúnmɛ bo ɖɔ: ‘Un tuùn we! A nɔ zɔn xá Jezu!’

Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Eǒ, nyɛ wɛ ǎ! Un tuùn xó e ɖɔ wɛ a ɖè é ǎ!’ É tun ta hɔntogbo ɔ kɔn. Amɔ̌, tlolo jɛn mɛsɛntɔ́ nyɔnu ɖevo mɔ ɛ, bo ɖɔ nú ahwan ɔ ɖɔ: ‘Dawe elɔ nɔ xwedó Jezu!’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Un tlɛ tuùn mɛ e nɔ nyí Jezu é ǎ!’ Dawe ɖé ɖɔ: ‘A nɔ xwedó ye! Un ɖɔ mɔ̌ ɖó xóɖiɖɔ towe xlɛ́ ɖɔ a gosin Galilée Jezu ɖɔhun.’ Amɔ̌, Piyɛ́ɛ xwlé nǔ ɖɔ: ‘Un tuùn i ǎ!’

Hwenɛnu ɔ, kokló ɖé kɔ́ así. Piyɛ́ɛ mɔ Jezu bɔ é lilɛ bo kpɔ́n ɛ. É flín xó e Jezu ɖɔ n’i lɛ é bo tɔ́n jɛ kɔxo bo y’avǐ vivɛ̌ vivɛ̌.

Ðò hwe enɛ nu ɔ, Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn wá gbeta ɔ kɔn bo na dɔn Jezu yì hwɛ nukɔn ɖò Kayifu sín xwégbe. Ye ko wá gbeta ɔ kɔn bo na hu Jezu, amɔ̌ dìn ɔ, ye ɖò hwɛjijɔ ɖé ba wɛ. Ye ka sixu mɔ nǔ ɖebǔ ɖɔ dó wutu tɔn ǎ. Gudo mɛ ɔ, Kayifu kanbyɔ Jezu tlɔlɔ ɖɔ: ‘Hwi wɛ nyí Mawu Ví ɔ à?’ Jezu ɖɔ: ‘Nyì wɛ.’ Kayifu ɖɔ: ‘Mǐ sɔ́ ɖó hudo kúnnuɖenú ɖevo tɔn ǎ. A nyla nu dó Mawu wu!’ Hwɛɖɔxɔsa ɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ: ‘Nya elɔ ɖó na kú.’ Ye xò tómɛ nú Jezu, tún atán dó wutu tɔn, bla nukúnmɛ n’i  bo xò è bo ɖɔ: ‘Nú gbeyiɖɔ jɛn a nyí hǔn, ɖɔ mɛ e ɖò xixo we wɛ é nú mǐ.’

Hwenu e ayǐ hɔ́n é ɔ, ye kplá Jezu yì Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn bo lɛ́ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Hwi wɛ nyí Mawu Ví ɔ à?’ Jezu yí gbè ɖɔ: ‘Mi ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ nyì wɛ nyí Mawu Ví ɔ.’ Enɛ gudo ɔ, ye mɔ ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu bo kplá ɛ yì Pɔnsu Pilatu e nyí tokpɔngán Hlɔma tɔn é sín hɔnmɛ. Etɛ ka jɛ bɔ d’ewu? Nǔ mǐ ni kpɔ́n.

“Hwenu ɖò na sù wɛ . . . bɔ è na gbà mi dó bɔ mɛ ɖokpo ɖokpo na yì xwé tɔn gbè, bo na jó nyɛ ɖokponɔ dó; amɔ̌, un ɖò nyɛ ɖokponɔ ǎ, ɖó Tɔ́ ɔ ɖò kpɔ́ xá mì.”​—Jaan 16:32