Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 16

Mɛ̌ ka Nyí Jɔbu?

Mɛ̌ ka Nyí Jɔbu?

Dawe ɖé ɖò ayikúngban Wusi tɔn jí bo nɔ sɛ̀n Jehovah. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Jɔbu. É jɛ dɔkun tawun, bo ɖó xwédo ɖaxó ɖé. É nyɔ́ xomɛ bo nɔ d’alɔ wamamɔnɔ lɛ, nyɔnu ɖěɖee asú yetɔn kú lɛ é, kpo vǐ ɖěɖee ma sɔ́ ɖó mɛjitɔ́ ǎ lɛ é kpo. Amɔ̌, ɖó Jɔbu nɔ wà nǔ jlɔjlɔ kpowun wutu wɛ é ma na mɔ wuvɛ̌ ɖě gbeɖé ǎ à?

Satáan Awovi ɖò Jɔbu kpɔ́n wɛ fɛɛ, é ka tuùn ǎ. Jehovah ɖɔ nú Satáan ɖɔ: ‘A ɖó ayi mɛsɛntɔ́ ce Jɔbu wu à? Étɔn ɖɔhun ɖě ɖò ayikúngban ɔ jí ǎ. É nɔ ɖótó mì bo nɔ wà nǔ jlɔjlɔ.’ Satáan yí xó bo ɖɔ: ‘Ganji, Jɔbu nɔ setónú nú we. A nɔ nya xɛ ɖò jǐ tɔn, bo nɔ dó n’i. A na ɛ ayikúngban kpo kanlin lɛ kpo. Nú a yí nǔ enɛ lɛ bǐ sín así tɔn ɔ, é sɔ́ na sɛ̀n we ɖě ǎ.’ Jehovah ɖɔ: ‘A sixu tɛ́n Jɔbu kpɔ́n. Amɔ̌, ma hu i ó.’ Etɛwu Jehovah ka jó Satáan dó bɔ é tɛ́n Jɔbu kpɔ́n? É kudeji ɖɔ Jɔbu na nɔ gbeji.

Satáan jɛ awěxomɛ vovo lɛ zán dó tɛ́n Jɔbu kpɔ́n jí. Nukɔntɔn ɔ, é sɛ́ mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Seváa lɛ é dó bɔ ye fin nyibu Jɔbu tɔn lɛ kpo tócí tɔn lɛ kpo. Enɛ gudo ɔ, myɔ wá fyɔ lɛngbɔ̌ Jɔbu tɔn lɛ bǐ. Gbɛtɔ́ gbɛ̌ta ɖevo e nyí Kaludéenu lɛ é fin lakunmi tɔn lɛ. È hu mɛsɛntɔ́ Jɔbu tɔn ɖěɖee ɖò kanlin enɛ lɛ cɔ́ wɛ lɛ é. Awěxomɛ e bɔ d’ewu é syɛn hú ɖě lɛ bǐ. Jɔbu sín vǐ lɛ bǐ kú hwenu e xɔ e mɛ ye ɖò agɔ ɖu ɖè wɛ é mu jɛ ye jí é. Jɔbu flú bǐ ɖò ayi mɛ, amɔ̌, é ka jó Jehovah sinsɛn dó ǎ.

Satáan ba ɖɔ Jɔbu ni sè wuvɛ̌ hú mɔ̌, enɛ wu ɔ, é bló bɔ akpà kpé wutu tɔn bǐ. Jɔbu sè wuvɛ̌ tawun. É tuùn nǔ e wu nǔ enɛ lɛ bǐ ɖò xíxá ɛ  wɛ é ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é ka kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ. Jehovah mɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é bǐ, bɔ xomɛ nɔ hun i dó Jɔbu wu.

Enɛ gudo ɔ, Satáan sɛ́ dawe atɔn dó bonu ye na tɛ́n Jɔbu kpɔ́n. Ye ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A hu hwɛ ɖé dandan bo ɖò nǔ cyɔn dó wɛ. Mawu wɛ ɖò tó dɔn nú we wɛ.’ Jɔbu ɖɔ: ‘Un wà nǔ nyanya ɖebǔ ǎ.’ Amɔ̌, é jɛ linlin jí ɖɔ Jehovah wɛ ɖò tagba enɛ lɛ dɔn wá nú emi wɛ, bo ɖɔ ɖɔ Mawu kún ɖò nǔ jlɔjlɔ wà xá emi wɛ ó.

Dɔnkpɛvu ɖé nɔ nyí Elihu, bo ɖò tó ɖó xó e ɖɔ wɛ yeɖée é wɛ ganji. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: ‘Nǔ e ɖɔ wɛ mi bǐ ɖè é ɖě sɔgbe ǎ. Jehovah hugǎn nǔ e mǐ tuùn lɛ é bǐ. É sixu wà nǔ nyanya ɖě gbeɖé ǎ. É nɔ mɔ nǔ lɛ bǐ bo nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖò wuvɛ̌ yetɔn lɛ mɛ.’

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ xó nú Jɔbu. É ɖɔ: ‘Fitɛ a ka ɖè hwenu e un bló jinukúnsin kpo ayikúngban kpo é? Etɛwu a ka ɖɔ ɖɔ un kún wà nǔ jlɔjlɔ ó? A ɖò xó ɖɔ wɛ, loɔ, a ka tuùn nǔ e wu nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ é ǎ.’ Jɔbu yí nùwanyido tɔn sín gbè bo ɖɔ: ‘Hwɛ ce jɔ ǎ. È ɖɔ xó towe bɔ un sè, amɔ̌ dìn ɔ, un tuùn we lo. Nǔ ɖebǔ gló we ǎ. Xó e un ɖɔ é vɛ́ nú mì.’

Hwenu e tɛnkpɔn lɛ wá vivɔnu é ɔ, Jehovah bló bɔ Jɔbu lɛ́vɔ ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe, bo na ɛ nǔ hú ee é ko ɖó ɖ’ayǐ é. Jɔbu dɔ́ji, bɔ gbɛzán tɔn ɖó awǎjijɛ. Jehovah dó nú Jɔbu ɖó é ɖótó è, é na bo tlɛ nyí hwenu e é ɖò wuvɛ̌ mɛ é ɔ nɛ. A ka na wà nǔ Jɔbu ɖɔhun bɔ enyi nǔ ɖebǔ na bo ɖò jijɛ wɛ ɔ, a na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ à?

“Suúlu e Jɔbu ɖó ɔ, mi sè, bo tuùn nǔ e Aklunɔ wá na ɛ gbɔn gudo ɔ.”​—Jaki 5:11