Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 55

Wɛnsagun Jehovah Tɔn Nya Xɛ Ðò Ezekiyasi Jí

Wɛnsagun Jehovah Tɔn Nya Xɛ Ðò Ezekiyasi Jí

Tò Asilíi tɔn ko yí axɔsuɖuto akɔta wǒ Izlayɛli tɔn tɔn lɛ. Dìn ɔ, Senakelibu axɔsu Asilíi tɔn ba na lɛ́ yí axɔsuɖuto akɔta wè Judáa tɔn tɔn. É jɛ toxo Judáa tɔn lɛ yí jí ɖokpo ɖokpo. Amɔ̌, toxo e ba wɛ é ɖè hugǎn é wɛ nyí Jeluzalɛmu. Nǔ e Senakelibu ma tuùn ǎ é wɛ nyí ɖɔ, Jehovah ɖò xɛ nya ɖò Jeluzalɛmu jí wɛ.

Judáa xɔsu Ezekiyasi sú akwɛ gègě Senakelibu bonu é ni jó Jeluzalɛmu dó. Senakelibu yí akwɛ ɔ cobo ka lɛ́ sɛ́ ahwangɔnu tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɔ dó nú ye na tɔ́n ahwan Jeluzalɛmu. Xɛsi jɛ togun ɔ jí, ɖó Asilíinu lɛ ɖò sisɛkpɔ wɛ wutu. Enɛ wu ɔ, Ezekiyasi ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Asilíinu lɛ ɖó hlɔnhlɔn, amɔ̌ Jehovah na bló bɔ mǐdɛɛ lɛ na ɖó hlɔnhlɔn hú ye.’

Senakelibu sɛ́ ɖɛ̌mɛnu tɔn Hlabucake dó Jeluzalɛmu bonu é na yí cá nú togun ɔ. Hlabucake nɔte ɖò toxo ɔ nukɔn bo súxó ɖɔ: ‘Jehovah sixu d’alɔ mi ǎ. Mi ma nú Ezekiyasi blɛ́ mi ó. Vodun ɖebǔ ɖè bo na hwlɛn mi sín alɔ mǐtɔn mɛ ǎ.’

Ezekiyasi kàn nǔ e é ɖó na bló é byɔ Jehovah. Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ma nú nǔ e Hlabucake ɖɔ é dó xɛsi we ó. Senakelibu ɖò Jeluzalɛmu na yí wɛ ǎ.’ Enɛ gudo ɔ, Senakelibu sɛ́ wema ɖé lɛ dó Ezekiyasi. Wema-sɛ́dó-mɛ tɔn lɛ ɖɔ: ‘Jǒ gbè kpowun. Jehovah sixu hwlɛn mi ǎ.’ Ezekiyasi xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah, kɛnklɛn hwlɛn mǐ, bonu mɛ lɛ bǐ na tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nugbǒ ɖokpo ɔ.’ Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Asilíi xɔsu ɔ ɖò Jeluzalɛmu na byɔ wɛ ǎ. Un na cyɔn alɔ togun ce jí.’

Senakelibu kudeji ɖɔ Jeluzalɛmu na nyí emitɔn zaanɖé dìn. Amɔ̌, ɖò zǎn ɖokpo mɛ ɔ, Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖé  dó fí e ahwanfuntɔ́ lɛ ɖó gɔnu ɖó ɖò toxo ɔ gudo é. Wɛnsagun ɔ hu ahwanfuntɔ́ 185 000! Axɔsu Senakelibu sín ahwanfuntɔ́ hlɔnhlɔnnɔ hugǎn lɛ bǐ kú. Ðě wà gbɔn sɔ́ ɖè ǎ, xwé jɛn é na ɖido gɔtii. Jehovah cyɔn alɔ Ezekiyasi kpo Jeluzalɛmu kpo jí lee é ko d’akpá tɔn gbɔn é. Nú a ko ɖò Jeluzalɛmu hwenɛnu wɛ ɔ, a ka na ɖeji dó Jehovah wu à?

“Wɛnsagun Mawu Mavɔmavɔ tɔn nɔ nya xɛ ɖò mɛ e nɔ nɔ gbeji nú Mawu Mavɔmavɔ lɛ jí, bo nɔ hwlɛn ye.”​—Ðɛhan 34:8