Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 77

Nyɔnu E Ðò Sɛ́tɔ̀ Kɔn É

Nyɔnu E Ðò Sɛ́tɔ̀ Kɔn É

Ðò Dindinwayixwe ɔ gudo ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wlí ali xwè xwé ɖò Galilée bo gbɔn Samalíi. Ee ye sɛkpɔ toxo Sicáa tɔn é ɔ, Jezu nɔte ɖò fí e è nɔ ylɔ ɖɔ sɛ́tɔ̀ Jakɔbu tɔn é. Hwenu e é ɖò gbigbɔjɛ wɛ é ɔ, ahwanvu tɔn lɛ yì nùɖuɖu xɔ gbé ɖò toxo ɔ mɛ.

Nyɔnu ɖé wá sìn dun gbé ɖò sɛ́tɔ̀ ɔ nu. Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ sìn mì má nu.” Nyɔnu ɔ ɖɔ: ‘Etɛwu a ka ɖò xó ɖɔ nú mì wɛ? Samalíinu wɛ nú mì. Jwifu lɛ ma nɔ ɖɔ xó xá Samalíinu lɛ nɛ.’ Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nú a ko tuùn mɛ e un nyí é wɛ ɔ, hwiɖesu wɛ na ko byɔ sìn mì, bɔ un na na sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ é we.’ Nyɔnu ɔ kanbyɔ ɖɔ: ‘Etɛ ɖɔ gbé a ka ja? A ma ɖó tɔká vɔ́vɔ́ nɛ.’ Jezu ɖɔ: ‘Mɛɖebǔ e na nu sìn e un na na ɛ é ɔ, kɔ sɔ́ na xú mɛ ɔ kpɔ́n gbeɖé ǎ.’ Nyɔnu ɔ ɖɔ: “Mɛɖaxó, kɛnklɛn bo na sìn enɛ mì.”

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì kplá asú towe wá.’ Nyɔnu ɔ ɖɔ: ‘Un ɖó asú ǎ.’ Jezu ɖɔ: ‘Xó nugbǒ wɛ a ɖɔ. A ko d’asú azɔn atɔ́ɔ́n, bɔ dawe e kpo hwi kpo ɖò kpɔ́ dìn é nyí asú towe ǎ.’ Nyɔnu ɔ ɖɔ: ‘Un mɔ ɖɔ gbeyiɖɔ ɖé wɛ nú we. Mɛ ce lɛ lin ɖɔ mǐ hɛn ɔ, mǐ na sɛ̀n Mawu ɖò só elɔ jí, amɔ̌, Jwifu lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ Jeluzalɛmu kɛɖɛ jɛn mǐ sixu sɛ̀n Mawu ɖè. Un lin ɖɔ hwenu e Mɛsiya ɔ na wá é ɔ, é na kplɔ́n lee mǐ na sɛ̀n Mawu gbɔn é mǐ.’ Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ xó e é ma ko ɖɔ nú mɛɖé kpɔ́n ǎ é, é wɛ nyí: ‘Nyɛ wɛ nyí Mɛsiya ɔ.’

 Nyɔnu ɔ yawu yì toxo ɔ mɛ bo ɖɔ nú Samalíinu lɛ ɖɔ: ‘Un lin ɖɔ un mɔ Mɛsiya ɔ. É tuùn nǔ lɛ bǐ dó wutu ce. Mi wá kpɔ́n!’ Ye xwedó è bo lɛkɔ yì sɛ́tɔ̀ ɔ nu bo ɖótó nùkplɔnmɛ Jezu tɔn.

Samalíinu lɛ byɔ Jezu ɖɔ é ni wá nɔ toxo emitɔn mɛ. É kplɔ́n nǔ mɛ lɛ ɖò finɛ nú azǎn wè, bɔ mɛ gègě ɖi nǔ n’i. Ye ɖɔ nú nyɔnu Samalíinu ɔ ɖɔ: ‘Ee mǐ ɖótó nya elɔ gudo dìn é ɔ, mǐ tuùn ɖɔ é wɛ nyí mɛhwlɛngantɔ́ gbɛ̀ ɔ tɔn nugbǒ nugbǒ.’

“‘Wǎ!’ Mɛ e sinnugblá sìn ɔ ni wá; mɛ e ɖò sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ ba wɛ ɔ ni yí vɔ̌nu.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 22:17