Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 90

Jezu Kú Ðò Gɔlugɔta

Jezu Kú Ðò Gɔlugɔta

Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kplá Jezu yì tokpɔngán ɔ sín hɔnmɛ. Pilatu kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Hwɛ tɛ dó nya elɔ wɛ mi ka ɖè?’ Ye ɖɔ: ‘É ɖɔ emi nyí axɔsu!’ Pilatu kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Hwi wɛ nyí Jwifu lɛ sín axɔsu ɔ à?” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Axɔsuɖuɖu ce nyí gbɛmɛ fí tɔn ǎ.”

Enɛ gudo ɔ, Pilatu nyì Jezu sɛ́dó Elodu e nyí Galilée xɔsu é gɔ́n, bo na kpɔ́n ɖɔ éyɛ sixu mɔ hwɛ ɖé bo dó è à jí. Elodu mɔ hwɛ ɖebǔ nú Jezu ǎ, lobo lɛkɔ n’i sɛ́dó Pilatu gɔ́n. Enɛ gudo ɔ, Pilatu ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ: ‘Elodu kpo nyì kpo ɖě mɔ hwɛ nú nya elɔ ǎ. Un na jó è.’ Ahwan ɔ súxó bo ɖɔ: ‘Hu i! Hu i!’ Sɔja lɛ sɔ́ lanbá dó xò Jezu, bo tún atán dó wǔ tɔn, lobo xò tómɛ n’i. Ye sɔ́ wunza xwè n’i, bo nɔ cá ɛ ko bo nɔ ɖɔ: ‘Kú d’ewu Jwifu lɛ Xɔsu.’ Pilatu lɛ́ ɖɔ nú ahwan ɔ ɖɔ: ‘Un mɔ hwɛ ɖě nú nya elɔ ǎ.’ Amɔ̌, ye súxó bo ɖɔ: “Ká ɛ nyì [atín] jí!” Enɛ wu ɔ, Pilatu jó è nú ye bonu ye na hu i.

Ye kplá Jezu yì fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Gɔlugɔta é, bo xwè è dó atín wu, lobo fɔ́n atín ɔ xwete. Jezu xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Tɔ́ ce, sɔ́kɛ ye, ɖó ye tuùn nǔ e wà wɛ ye ɖè é ǎ.’ Mɛ lɛ nɔ cá Jezu ko bo nɔ ɖɔ: ‘Enyi Mawu Ví jɛn a nyí hǔn, jɛte sín atín ɔ jí! Hwlɛn hwiɖée.’

Nǔnyanyawatɔ́ e è xwè dó akpá tɔn lɛ é ɖokpo ɖɔ n’i ɖɔ: “Flín mì hwenu e a na byɔ Axɔsuɖuto towe mɛ é.” Jezu d’akpá n’i ɖɔ: “A na nɔ kpɔ́ xá mì ɖò Palaɖisi mɛ.” Ee hwemɛ sù é ɔ, ablu ɖaxó ɖé cyɔn ayikúngban ɔ bǐ jí bo nɔ mɔ̌ kaka nú ganxixo atɔn. Ahwanvu Jezu tɔn ɖé lɛ ɖò yatín ɔ kpá, Mali Jezu sín nɔ ɔ lɔ ɖò ye mɛ. Jezu ɖɔ nú Jaan ɖɔ é ni kpé nukún dó Mali wu nɔ éɖesunɔ tɔn ɖɔhun.

Gudo mɛ ɔ, Jezu ɖɔ: “Nǔ bǐ fó!” É dó kɔ dò bo gbɔ́ azɔn gudo tɔn ɔ. Tlolo ɔ, ayikúngban danwǔ ɖaxó tɔn. Ðò tɛmpli ɔ mɛ ɔ, xɔmɛgbovɔ e gbò Fí Mímɛ́ ɔ kpo Fí Mímɛ́ Bǐ ɔ kpo é dá ɖó wè. Sɔja lɛ ɖokpo ɖɔ: ‘Mawu Ví wɛ nugbǒ.’

“É wɛ nyí ‘ɛɛn’ e yí gbè ɖɔ akpá e Mawu dó lɛ bǐ nyí nugbǒ é.”​—2 Kɔlɛntinu lɛ 1:20