Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 7

Síngbó Ðaxó Babɛli Tɔn

Síngbó Ðaxó Babɛli Tɔn

Ðò Sìnvɔgbɛ ɔ gudo ɔ, Nɔwée sín vǐ lɛ kpo asì yetɔn lɛ kpo jì vǐ gègě. Xwédo yetɔn lɛ d’agba bɔ ye jɛ gbigbakpé ayikúngban ɔ sín awa vovo lɛ xwé jí, lee Jehovah ko ɖɔ ye ni bló gbɔn é.

Amɔ̌, xwédo ɖé lɛ tíìn bo tlitó nú Jehovah. Ye ɖɔ: ‘Mi nú mǐ ni gbá toxo ɖokpo bá nɔ mɛ. Mǐ na gbá síngbó ɖaxó ɖé b’ɛ na yì jǐ kaka bɔ ta tɔn na sɔ́ jinukúnsin. Enɛ ɔ, nyikɔ mǐtɔn na yì jǐ.’

 Jehovah hun xomɛ dó nǔ e bló wɛ mɛ lɛ ɖè é wu ǎ, enɛ wu ɔ, é ɖɔ ɖɔ emi na ɖó ye te. A ka tuùn lee é bló mɔ̌ gbɔn é à? É bló bɔ ajijimɛ kpowun ɔ, ye jɛ gbè vovo dó jí. Ðó ye ma sɔ́ ɖò nukúnnú mɔ jɛ yeɖée mɛ wɛ ǎ wutu ɔ, ye gbɔ bo ɖó xɔgbigbázɔ́ ɔ te. È wá ylɔ toxo e gbá wɛ ye ɖè ɔ ɖɔ Babɛli, bɔ tinmɛ tɔn nyí: “Hannyahannya.” Gbɛtɔ́ lɛ jɛ gbigbakpé gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí jí. Loɔ, ye kpó ɖò nǔ nyanya dosin wɛ ɖò fí yɔyɔ̌ e ye yì jɛ lɛ é. Mɛɖé ka sɔ́ kpò bo yí wǎn nú Jehovah à? Mǐ na mɔ ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ.

“Mɛ e sɔ́ éɖée sù ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ hwe; mɛ e ka sɔ́ éɖée hwe ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ sù.”​—Luki 18:14