Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 9gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 9gɔ́ ɔ Tɔn

Akpáxwé elɔ kplɔ́n nǔ mǐ dó mɛ winnyawinnya, gbeyiɖɔ kpo axɔsu kpo ɖěɖee ɖè nùɖiɖi nukúnɖeji xlɛ́ ɖò Jehovah mɛ lɛ é wu. Ðò Silíi ɔ, nyɔnuví Izlayɛlinu ɖé ɖó nùɖiɖi ɖɔ gbeyiɖɔ Jehovah tɔn na gbɔ azɔn e jɛ wɛ Naamani ɖè é. Gbeyiɖɔ Elizée ɖó jiɖe mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah na cyɔn alɔ emi jí, bo hwlɛn emi ɖò kɛntɔ́ lɛ sín ahwangɔnu ɖé sí. Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Yexoyada sɔ́ gbɛ̀ tɔn ɖó axɔ nu, bo mɔ tɛn dó hwlɛn Joasi e kpò ɖò vǔ é sín gǎn’maa tɔn nǔnyanyawatɔ́ Atalíi sí. Axɔsu Ezekiyasi ɖeji ɖɔ Jehovah na hwlɛn Jeluzalɛmu, b’ɛ sín enɛ wu bɔ é jó gbè ɖò adǎngblɔ́nnúmɛ Asilíi tɔn nukɔn ǎ. Axɔsu Joziyasi ɖè vodunsinsɛn sín tò ɔ mɛ, vɔ́ tɛmpli ɔ blóɖó bo bló bɔ akɔta ɔ lɛ́ jɛ sinsɛn nugbǒ ɔ bló jí.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 51

Ahwangán ɖé kpo Nyɔnuví ɔ Kpo

Nyɔnuví Izlayɛlinu ɖé ɖɔ xó nú gǎn tɔn dó hlɔnhlɔn ɖaxó e Jehovah ɖó é wu, bɔ nùjiwǔ ɖé jɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 52

Ahwangɔnu Myɔnɔ Jehovah Tɔn

Lee mɛsɛntɔ́ Elizée tɔn wá mɔ ɖɔ ‘mɛ e ɖò kpɔ́ xá yedɛɛ lɛ é sukpɔ́ hú mɛ e ɖò kpɔ́ xá mɛ ɖě lɛ é’ gbɔn é.

NǓKPLƆNKPLƆN 53

Akɔnkpinkpan Yexoyada Tɔn

Vɔsanúxwlémawutɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖé huzu kpannukɔn axɔsi nyanya ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 54

Jehovah Ðó Suúlu Dó Jonasi Wu

Nɛ̌ nǔ ka nyí gbɔn bɔ hweví ɖaxó ɖé wá mì gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖokpo? Nɛ̌ é ka wá gán ɖ’emɛ gbɔn? Nǔ tɛ Jehovah ka kplɔ́n ɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 55

Wɛnsagun Jehovah Tɔn Nya Xɛ Ðò Ezekiyasi Jí

Kɛntɔ́ Judáa tɔn lɛ ɖɔ ɖɔ Jehovah kún na cyɔn alɔ togun tɔn jí ó, amɔ̌, ye blɛ́ yeɖée!

NǓKPLƆNKPLƆN 56

Joziyasi Yí Wǎn nú Sɛ́n Mawu Tɔn

Joziyasi huzu axɔsu hwenu e é ɖó xwè tantɔn é, bo d’alɔ togun tɔn b’ɛ sɛ̀n Jehovah.