Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 28

Tócí Baláamu Tɔn Ðɔ Xó

Tócí Baláamu Tɔn Ðɔ Xó

Izlayɛli-ví lɛ ko nɔ gbetótló mɛ nú xwè 40 mɔ̌. Ye ɖu ɖò toxo syɛnsyɛn gègě jí. Dìn ɔ, ye ɖó gɔnu ɖó ayikúngban wɛnjɛ Mɔwabu tɔn jí ɖò zǎnzǎnhweji Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ tɔn, bɔ hwe ɔ nu sù bɔ ye na yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí. Balaki e nyí axɔsu Mɔwabu tɔn e ɖi xɛsi ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ táa yí ayikúngban emitɔn. Enɛ wu ɔ, é ylɔ dawe e nɔ nyí Baláamu é ɖɔ é ni wá Mɔwabu bá dónu Izlayɛli-ví lɛ nú emi.

Amɔ̌, Jehovah ɖɔ nú Baláamu ɖɔ: ‘A ɖó na dónu Izlayɛli-ví lɛ ǎ.’ Enɛ wu ɔ, Baláamu gbɛ́ ɖɔ emi kún na yì ó. Axɔsu Balaki lɛ́ ylɔ ɛ azɔn wegɔ ɔ bo d’akpá n’i ɖɔ é ba nǔ ɖebǔ ɔ, emi na na ɛ. Baláamu ka lɛ́ gbɛ́. Enɛ gudo ɔ, Mawu ɖɔ: ‘A sixu yì, amɔ̌, nǔ e un na ɖɔ nú we é kɛɖɛ wɛ a na ɖɔ.’

Baláamu xá tócí tɔn jí bo tunta tofɔligbé Mɔwabu tɔn. Jehovah tlɛ gbɛ́ n’i có, é ka kàn ayixa bo na dónu Izlayɛli-ví lɛ. Wɛnsagun Jehovah tɔn tɔ́n dó jǐ tɔn ɖò ali ɔ jí azɔn atɔn. Baláamu nɔ mɔ wɛnsagun ɔ ǎ, amɔ̌, tócí tɔn nɔ mɔ ɛ. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, tócí ɔ hɔn nú wɛnsagun ɔ bo ɖido gle ɖé mɛ. Enɛ gudo ɔ, é sɛyi dǒ ɖé kpá bɔ afɔ Baláamu tɔn glín dó dǒ ɔ wu. Gudo mɛ ɔ, tócí ɔ mlɔ́ ayǐ ɖò ali ɔ tɛntin. Ðò ninɔmɛ vovo enɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, Baláamu nɔ dó kpò tócí ɔ.

Azɔn atɔngɔ ɔ gudo ɔ, Jehovah bló bɔ tócí ɔ ɖɔ xó. Tócí ɔ kanbyɔ Baláamu ɖɔ: ‘Etɛwu a ka ɖò xixo mì wɛ sɔmɔ̌?’ Baláamu ɖɔ: ‘A mɔ xlonɔ ce. Hwǐ wɛ ko ɖò así ce ɔ, un na ko hu we xóxó.’ Tócí ɔ ɖɔ: ‘Un ko sɔ́ we nú xwè mɔkpan. Un ko wà nǔ lehun ɖě xá we kpɔ́n wɛ à?’

Enɛ gudo ɔ, Jehovah bló bɔ Baláamu mɔ wɛnsagun ɔ. Wɛnsagun ɔ ɖɔ: ‘Jehovah gb’akpá nú we ɖɔ hwi ni ma dónu Izlayɛli-ví lɛ ó.’ Baláamu ɖɔ: ‘Nǔ nyanya wɛ un wà. Un na gbɔ bo  lɛkɔ.’ Amɔ̌, wɛnsagun ɔ ɖɔ: ‘A sixu yì Mɔwabu, amɔ̌, nǔ e Jehovah ɖɔ hwi ni ɖɔ é kɛɖɛ wɛ a na ɖɔ.’

Nǔ enɛ lɛ ka kplɔ́n nùɖé Baláamu à? Eǒ. Enɛ gudo ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo na dónu Izlayɛli-ví lɛ azɔn atɔn, amɔ̌, é vɛ́ ko tɔ́ d’ewu ɔ, Jehovah nɔ bló b’ɛ nɔ xoɖɛ ɖagbe dó ye jí. Gudo mɛ ɔ, Izlayɛli-ví lɛ tɔ́n ahwan Mɔwabu, bɔ è hu Baláamu. Enyi Baláamu ko ɖótó Jehovah tlolo wɛ ɔ, é na ko nyɔ́ hú à cé?

“Mi cɔ́ miɖée dó nukúnkɛ́ndídó wu; ɖó nú gbɛtɔ́ na bo ɖó nǔ gbɔn ɖebǔ ɔ, gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ ɖò dɔkun tɔn lɛ mɛ ǎ.”​—Luki 12:15