Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 15

Jehovah Wɔn Jozɛfu Gbeɖé Ǎ

Jehovah Wɔn Jozɛfu Gbeɖé Ǎ

Hwenu e Jozɛfu ɖò gankpa mɛ é ɔ, Falawɔ́ɔn axɔsu Ejipu tɔn ɔ kú dlɔ̌ ɖé lɛ bɔ mɛ ɖě sixu tinmɛ ǎ. Mɛsɛntɔ́ Falawɔ́ɔn tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ n’i ɖɔ Jozɛfu sixu ɖɔ tinmɛ dlɔ̌ tɔn lɛ tɔn n’i. Falawɔ́ɔn sɛ́ mɛ dó tlolo ɖɔ è ni kplá Jozɛfu wá.

Falawɔ́ɔn kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘A ka sixu tín dlɔ̌ ce lɛ mɛ à?’ Jozɛfu ɖɔ nú Falawɔ́ɔn ɖɔ: ‘Ejipu na ɖó nùɖuɖu gègě nú xwè tɛnwe, bɔ xwè tɛnwe e na bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, adɔ na tɔ́n ɖò tò ɔ mɛ. Sɔ́ nùnywɛtɔ́ ɖokpo bonu é na xò nùɖuɖu kplé, enɛ ɔ, togun towe na kú adɔ ǎ.’ Falawɔ́ɔn yí gbè ɖɔ: ‘Hwi wɛ un sɔ́! A na nyí mɛ nukúnɖeji wegɔ ɔ ɖò Ejipu!’ Nɛ̌ Jozɛfu ka wà gbɔn bo tuùn tinmɛ Falawɔ́ɔn sín dlɔ̌ lɛ tɔn? Jehovah wɛ d’alɔ ɛ.

Ðò xwè tɛnwe nukɔntɔn lɛ mɛ ɔ, Jozɛfu xò nùɖuɖu kplé. Enɛ gudo ɔ, adɔ wá tɔ́n ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí, lee Jozɛfu ko ɖɔ gbɔn é. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ gosin fí lɛ bǐ bo nɔ wá xɔ nùɖuɖu ɖò Jozɛfu gɔ́n. Tɔ́ tɔn Jakɔbu sè ɖɔ nùɖuɖu ɖò Ejipu, enɛ wu ɔ, é sɛ́ vǐ tɔn lɛ wǒ dó ɖɔ ye ni yì xɔ nùɖuɖu kpɛɖé wá.

Jakɔbu sín vǐ lɛ yì Jozɛfu gɔ́n. Tlolo jɛn é tuùn ye. Amɔ̌, nɔví Jozɛfu tɔn lɛ ka tuùn ɖɔ é wɛ ǎ. Ye ɖèkɔ́ n’i lee é ko kú dlɔ̌ tɔn gbɔn hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é é. Jozɛfu ba na tuùn nú nɔví tɔn lɛ kpó ɖò wǎn gbɛ́ nú mɛ wɛ à jí. Enɛ wu ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Nǔdobatɔ́ wɛ mi nyí. Fí e tò mǐtɔn vɔ́da ɖè lɛ é kpɔ́n gbé wɛ mi tɔ́n.’ Ye ɖɔ: ‘Eǒ! Nɔví nɔví 12 wɛ nú mǐ bɔ mǐ nɔ nɔ Kanáa. Nɔví  mǐtɔn ɖokpo ko kú, bɔ kpodé ɔ ɖò tɔ́ mǐtɔn gɔ́n.’ Enɛ gudo ɔ, Jozɛfu ɖɔ: ‘Mi kplá nɔví mitɔn kpodé ɔ wá nú mì, enɛ ɔ, un na ɖi xó e ɖɔ wɛ mi ɖè é.’ Enɛ wu ɔ, ye lɛkɔ yì xwé tɔ́ yetɔn gɔ́n.

Ee nùɖuɖu lɛ́ vɔ dó xwédo ɔ é ɔ, Jakɔbu lɛ́ sɛ́ vǐ tɔn lɛ dó Ejipu. Ee ye xweyigbe dìn tɔn ɔ é ɔ, ye kplá nɔví yetɔn kpodé ee nɔ nyí Bɛnjamɛ́ɛ é. Jozɛfu jló na tɛ́n nɔví tɔn lɛ kpɔ́n bo zé kɔfu tɔn e è sɔ́ kpatagan dó bló é dó Bɛnjamɛ́ɛ sín ati mɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é dóhwɛ nɔví tɔn lɛ ɖɔ fin wɛ ye fin. Hwenu e mɛsɛntɔ́ Jozɛfu tɔn lɛ mɔ kɔfu ɔ ɖò Bɛnjamɛ́ɛ sín ati mɛ é ɔ, é cí kliwun nú Jozɛfu sín nɔví lɛ. Ye savo nú Jozɛfu ɖɔ é ni dɔn tó nú emi ɖó Bɛnjamɛ́ɛ sín tɛnmɛ.

Dìn ɔ, Jozɛfu tuùn ɖɔ nɔví emitɔn lɛ ko huzu jijɔ. É sɔ́ sixu hwla lee nǔ cí n’i é ɖě ǎ. É wlí avǐ bo ɖɔ: ‘Nyɛ Jozɛfu nɔví mitɔn wɛ. Tɔ́ ce ka kpó ɖò gbɛ̀ à?’ É kpaca nɔví tɔn lɛ tawun. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Nǔ e mi wà nú mì é ni ma vɛ́ nú mi ó. Mawu wɛ sɛ́ mì dó fí bo na dó hwlɛn gbɛ̀ mitɔn. Dìn ɔ, mi yawu yì kplá tɔ́ ce wá fí.’

Ye lɛkɔ yì xwé bo dó wɛnɖagbe ɔ nú tɔ́ yetɔn bo kplá ɛ wá Ejipu. Ðò xwè tobutobu enɛ lɛ gudo ɔ, Jozɛfu kpo tɔ́ tɔn kpo lɛ́vɔ wá nɔ kpɔ́.

“Enyi mi ma nɔ sɔ́ nǔ ɖee gbɛtɔ́ lɛ wà nyì dò nú mi lɛ kɛ ye ǎ ɔ, Tɔ́ mitɔn na sɔ́ mi lɔmɔ̌ tɔn lɛ kɛ mi ǎ.”​—Matie 6:15