Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 101

È Sɛ́ Pɔlu Dó Hlɔma

È Sɛ́ Pɔlu Dó Hlɔma

Tomɛyiyi Mawuxóɖiɖɔ tɔn Pɔlu tɔn atɔngɔ ɔ fó ɖò Jeluzalɛmu. Finɛ ɔ, è wlí i bo sɔ́ ɛ dó gankpa mɛ. Zǎnmɛ ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ ɖɔ: ‘A na yì Hlɔma bo na ɖekúnnu ɖò finɛ.’ È kplá Pɔlu sín Jeluzalɛmu yì Sezalée, bɔ é nɔ gankpa mɛ ɖò finɛ nú xwè wè. Hwenu e Pɔlu ɖò hwɛ nukɔn ɖò Tokpɔngán Fɛsitusi nukɔn é ɔ, é ɖɔ: ‘Mi jó mì dó nú Sezáa ni ɖɔ hwɛ ce ɖò Hlɔma.’ Fɛsitusi ɖɔ: “A ylɔ hwɛ ɖaxó ɖò Dada Hlɔma tɔn gɔ́n. Hǔn a na yì Dada Hlɔma tɔn ɔ gɔ́n.” È sɔ́ Pɔlu dó tɔjihun e xwè Hlɔma é ɖé mɛ, bɔ nɔví sunnu Klisanwun wè xwedó è, ye wɛ nyí Luki kpo Alisitaki kpo.

Hwenu e ye ɖò xù ɔ jí é ɔ, jɔhɔn ɖaxó ɖé site, bo nɔ mɔ̌ nú azǎn mɔkpan. Mɛ lɛ bǐ mɔ ɖɔ emi na kú. Amɔ̌ Pɔlu ɖɔ: ‘Mɛ ce lɛ mi, wɛnsagun ɖé xò dlɔ̌ mì bo ɖɔ: “Pɔlu, ma ɖi xɛsi ó. A na yì Dada Hlɔma tɔn nukɔn, nǔtí na wà mɛ e kpo hwi kpo ɖò tɔjihun ɔ mɛ lɛ é ǎ.” Mi kpan akɔ́n! Mǐ na kú ǎ.’

Jɔhɔn ɖaxó ɔ wà adǎn nú azǎn 14. Gudo mɛ ɔ, ye wá mɔ ayikúngban ɖé sɛ́dó. Tɔtɛntinto Maluti tɔn wɛ. Batóo ɔ gbà hánnyá, amɔ̌, ye mɛ 276 e ɖ’emɛ lɛ é bǐ wá agě jí wuyɛyɛ̌-afɔyɛ́yɛ́. Mɛɖé lɛ lin tɔ̀, bɔ mɛ ɖevo lɛ zunfan tɔjihun ɔ sín fínfɛ́n lɛ bo nɔ sìn ɔ sín nukún mɛ wá agě jí. Mɛ ɖěɖee nɔ nɔ Maluti lɛ é kpé nukún dó ye wu, bo flɔ́ myɔ bɔ ye mɔ yǒzo.

Sun atɔn gudo ɔ, sɔja lɛ sɔ́ Pɔlu dó tɔjihun ɖevo mɛ yì Hlɔma. Ee é wá é ɔ, nɔví lɛ wá kpé è. Ee Pɔlu mɔ ye é ɔ, é dokú nú Jehovah bo mɔ akɔnkpinkpan. Pɔlu nyí gantɔ́ ɖé có, è ka na ɛ gbè bɔ é nɔ xwé e è xaya é ɖé gbè, bɔ sɔja ɖokpo nɔ cɔ́ ɛ. É nɔ finɛ nú xwè wè. Mɛ lɛ nɔ wá ba ɛ kpɔ́n, bɔ é nɔ ɖɔ Mawuxó nú ye dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu, lobo nɔ kplɔ́n nǔ ye dó Jezu wu. Pɔlu lɛ́vɔ wlan wema gègě sɛ́dó agun ɖěɖee ɖò Azíi Kpɛví kpo Judée kpo lɛ é. Jehovah zán Pɔlu nugbǒ, bɔ é bló bɔ wɛnɖagbe ɔ gbakpé akɔta lɛ mɛ.

“Mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖò nǔ bǐ mɛ ɖɔ mǐ nyí azɔ̌watɔ́ Mawu tɔn: mǐ nɔ ɖó suúlu ɖaxó, bo nɔ dɛ ɖò wuvɛ̌ lɛ nu, bo nɔ dɛ ɖò nǔgbomɛ lɛ, kpodo nǔ e nɔ hu ado lɛ kpan nu.”​—2 Kɔlɛntinu lɛ 6:4