Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 23

Akpá ɖé nú Jehovah

Akpá ɖé nú Jehovah

Izlayɛli-ví lɛ gosin Ejipu b’ɛ ɖó sun wè mɔ̌ é ɔ, ye wá Sinayíi Só ɔ kɔn bo ɖó gɔnu ɖó finɛ. Jehovah ylɔ Mɔyizi, b’ɛ yì só ɔ jí, bɔ é ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Un hwlɛn Izlayɛli-ví lɛ. Enyi ye setónú nú mì bo nyì sɛ́n ce lɛ ɔ, ye na nyí togun ce vívɛ́ná ɖò togun ɖě lɛ bǐ mɛ.’ Mɔyizi jɛte sín só ɔ jí bo wá ɖɔ nǔ e Jehovah ɖɔ é bǐ nú Izlayɛli-ví lɛ. Xósin tɛ ye ka na? Ye ɖɔ: ‘Mǐ na bló nǔ e Jehovah ɖɔ nú mǐ lɛ é bǐ.’

Mɔyizi lɛ́ lɛkɔ yì só ɔ jí. Jehovah ɖɔ n’i ɖò finɛ ɖɔ: ‘Azǎn atɔn gbè ɔ, un na ɖɔ xó nú we. Gbɛ̌ nú togun ɔ ɖɔ ye ni ma ɖɔ emi na wá Sinayíi Só ɔ jí ó.’ Mɔyizi lɛ́ jɛte bo wá ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni ɖò gbesisɔmɛ bá sè nǔ e Jehovah na ɖɔ é.

Azǎn atɔn gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ mɔ jǐ kɛwun kpo akpɔ́kpɔ́ tlitli ɖé kpo ɖò só ɔ jí. Ye lɛ́ sè bɔ jǐ dó gbè ɖaxó tɔn bɔ lanzo ɖé ɖɔ nǔ. Enɛ gudo ɔ, Jehovah jɛte wá só ɔ jí ɖò myɔ tɛntin. Xɛsi jɛ Izlayɛli-ví lɛ jí sɔmɔ̌ bɔ ye jɛ sísɔ́sísɔ́ jí. Só ɔ nɔ húnhún kpo zingidi kpo bɔ azɔ cyɔn jí bǐ. Lanzo ɔ sín gbè lɛ́ ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ.

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ: ‘Nyɛ wɛ nyí Jehovah. Mi sɔ́ ɖó na sɛ̀n nǔ ɖevo ǎ.’ Mɔyizi lɛ́ lɛkɔ yì só ɔ jí bɔ Jehovah na ɛ sɛ́n ɖěɖee ɖɔ lee è ɖó na sɛ̀n ɛ gbɔn é kpo lee ye ɖó na wà nǔ gbɔn é kpo. Mɔyizi wlan sɛ́n enɛ lɛ bo xà nú Izlayɛli-ví lɛ. Ye d’akpá ɖɔ: ‘Mǐ na bló nǔ e Jehovah ɖɔ mǐ ni bló lɛ é bǐ.’ Ye d’akpá ɖé nú Mawu. Amɔ̌, ye ka wá ɖè à?

“A na yí wǎn nú Aklunɔ Mawu towe kpodo ayi towe bǐ kpo, kpodo lindɔ̌n towe bǐ kpo, kpodo linlin towe bǐ kpo.”​—Matie 22:37