Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 75

Awovi Tɛ́n Jezu Kpɔ́n

Awovi Tɛ́n Jezu Kpɔ́n

Ee Jezu bló baptɛm gudo é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ kplá ɛ yì gbetótló mɛ. É ɖu nǔ ɖebǔ ǎ kaka nú azǎn 40, bɔ xovɛ sìn i tawun. Awovi wá bá tɛ́n Jezu kpɔ́n bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Enyi Vǐ Mawu tɔn jɛn a nyí nugbǒ hǔn, ɖɔ nú awinnya enɛ lɛ nú ye ni huzu wɔxúxú.’ Amɔ̌, Jezu ɖè xó sín Mawuxówema ɔ mɛ dó yí gbè n’i ɖɔ: ‘È ko wlan ɖɔ nùɖuɖu kɛɖɛ sín hudo wɛ è ɖó cobo na nɔ gbɛ̀ ǎ. È ɖó hudo xó ɖebǔ e Jehovah nɔ ɖɔ lɛ é lɔ tɔn.’

Enɛ gudo ɔ, Awovi lɛ́ tɛ́n Jezu kpɔ́n bo ɖɔ: ‘Enyi Mawu Ví jɛn nú we nugbǒ hǔn, lɔ̌n sín fí e yì jǐ hugǎn ɖò tɛmpli ɔ jí é jí. È ko wlan ɖɔ Mawu na sɛ́ wɛnsagun tɔn lɛ dó bɔ ye na hɛn we.’ Amɔ̌, Jezu lɛ́ ɖè xó sín Mawuxówema ɔ mɛ bo ɖɔ: ‘È ko wlan ɖɔ è kún ɖó na tɛ́n Jehovah kpɔ́n ó.’

Enɛ gudo ɔ, Satáan xlɛ́ axɔsuɖuto gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ bǐ, dɔkun yetɔn lɛ kpo susu yetɔn lɛ kpo Jezu bo ɖɔ: ‘Enyi a sɛ̀n mì ɖokpo kpowun ɔ, un na na we axɔsuɖuto enɛ lɛ bǐ kpo susu yetɔn lɛ kpo.’ Amɔ̌, Jezu yí gbè n’i ɖɔ: ‘Bǔ dó mì Satáan! È ko wlan ɖɔ Jehovah ɖokponɔ géé wɛ a ɖó na sɛ̀n.’

Enɛ gudo ɔ, Awovi ɖido bɔ wɛnsagun lɛ wá bo na nùɖuɖu Jezu. Sín hwenɛnu ɖido ɔ, Jezu jɛ wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla jí. Azɔ̌ e wu è sɛ́ ɛ dó ayikúngban jí é nɛ. Mɛ lɛ yí wǎn nú nǔ e Jezu nɔ kplɔ́n ye é bo nɔ xwedó è yì fí ɖebǔ e é xwè é.

“[Awovi] na ɖó nùvú ɔ, nǔ ɖò gaàn wɛ, ɖó éɖesunɔ bǐ wɛ ko nyí adingbannɔ, bo nyí adingbannɔ lɛ sín tɔ́.”​—Jaan 8:44