Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 13

Jakɔbu kpo Esawu kpo Dóhwɛ Gbɔ

Jakɔbu kpo Esawu kpo Dóhwɛ Gbɔ

Jehovah d’akpá nú Jakɔbu ɖɔ emi na nya xɛ ɖò jǐ tɔn lee emi ko bló gbɔn nú Ablaxamu kpo Izaki kpo é ɖɔhun. Jakɔbu sá xwé ɖó fí ɖé, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Haláani; é da asì ɖò finɛ, bo ɖó xwédo ɖaxó ɖé lobo jɛ dɔkun tawun.

Jehovah wá ɖɔ nú Jakɔbu ɖɔ: ‘Lɛ̌kɔ yì mɛ towe lɛ gɔ́n.’ Enɛ wu ɔ, Jakɔbu kpo xwédo tɔn kpo wlí ali ɖido xwé. Ðò ali ɔ jí ɔ, mɛɖé lɛ wá kpé Jakɔbu bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Fofó towe Esawu jǎwe, é kpo sunnu 400 kpo!’ Xɛsi ɖi Jakɔbu ɖɔ Esawu na wá hu emi kpo xwédo emitɔn kpo. É xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ: ‘Kɛnklɛn hwlɛn mì ɖò fofó ce sí.’ Ayihɔngbe tɔn ɔ, Jakɔbu sɛ́ lɛngbɔ̌ gègě, gbagbǎ gègě, nyibu asì gègě, lakunmi gègě kpo tócí gègě kpo dó Esawu.

Zǎn enɛ mɛ hwenu e Jakɔbu ɖò éɖokpo é ɔ, é mɔ wɛnsagun ɖé! Wɛnsagun ɔ jɛ alɔ dó xá ɛ jí. Ye dó alɔ kaka jɛ ayitéhɔnnu. Jakɔbu sín alin sɛ̀ có, é ka jó gbè ǎ. Wɛnsagun ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Jǒ mì dó nú má yì.’ Amɔ̌, Jakɔbu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Eǒ, tò dó nú mì hwɛ̌.’

Wɛnsagun ɔ wá dó nú Jakɔbu. Jakɔbu wá tuùn lo ɖɔ Jehovah kún na jó Esawu dó bɔ é na hu emi ó.

Zǎnzǎn enɛ ɔ, Jakɔbu zé ta bo mɔ Esawu kpo sunnu 400 lɛ  kpo sɛ́dó. Jakɔbu jɛ nukɔn nú xwédo tɔn bo ɖèkɔ́ ɖò fofó tɔn nukɔn azɔn tɛnwe. Esawu kanwezun yì kpé Jakɔbu bo zunfan ɛ lobo kplá así kɔ n’i. Nɔví nɔví wè lɛ ya avǐ bo dóhwɛ gbɔ. Nɛ̌ a ka lin ɖɔ lee Jakɔbu ɖeɖɛ ninɔmɛ enɛ gbɔn é na ko cí nú Jehovah?

Esawu wá lɛkɔ yì xwé tɔn gbè, bɔ Jakɔbu lɔmɔ̌ yì xwé elɔ tɔn gbè. Jakɔbu ɖó vǐ sunnu 12. Nyikɔ yetɔn wɛ nyí: Hwlibɛni, Sinmɛnyɔ́ɔ, Levíi, Judáa, Dan, Nɛfutalíi, Gadi, Asɛ́ɛ, Isakáa, Zabulɔ́ɔn, Jozɛfu kpo Bɛnjamɛ́ɛ kpo. Jehovah zán ɖokpo ɖò vǐ sunnu enɛ lɛ mɛ dó hwlɛn togun Tɔn, é wɛ nyí Jozɛfu. A ka tuùn lee é bló mɔ̌ gbɔn é à? Mǐ ni kpɔ́n.

“Mi yí wǎn nú kɛntɔ́ mitɔn lɛ. Mi xoɖɛ dó mɛ e nɔ dónu mi lɛ é jí. Mi wà ɖagbe nú mɛ e nɔ gbɛ́ wǎn nú mi lɛ, bo xoɖɛ ɖagbe nú mɛ e nɔ ɖè dó mi bo nɔ doya nú mi lɛ. Enɛ ɔ, mi na nyí Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] ɔ sín vǐ.”​—Matie 5:44, 45