Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 74

Jezu Huzu Mɛsiya Ɔ

Jezu Huzu Mɛsiya Ɔ

Jaan ko ɖò Mawuxó jla wɛ ɖɔ: ‘Mɛ e hugǎn mì é jawě.’ Hwenu e Jezu ɖó xwè 30 mɔ̌ é ɔ, é gosin Galilée bo wá Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ nu fí e Jaan nɔ bló baptɛm nú mɛ lɛ ɖè é. Jezu ba ɖɔ Jaan ni bló baptɛm nú emi, amɔ̌, Jaan ɖɔ: ‘Un sixu bló baptɛm nú we ǎ. Hwɛ wɛ ɖó na bló baptɛm nú mì.’ Jezu ɖɔ nú Jaan ɖɔ: ‘Jehovah ba ɖɔ a ni bló baptɛm nú mì.’ Enɛ wu ɔ, ye byɔ Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ mɛ, bɔ Jaan nylɔ́ Jezu dó tɔ̀ ɔ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́.

Hwenu e Jezu tɔ́n sín tɔ̀ ɔ mɛ gudo é ɔ, é xoɖɛ. Ðò hwenɛnu ɔ, jinukúnsin hun, bɔ gbigbɔ Mawu tɔn jɛte wá jǐ tɔn ahwannɛ́ ɖé ɖɔhun. Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ xó sín jixwé ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn tlala.”

Hwenu e gbigbɔ Jehovah tɔn jɛte wá Jezu jí é ɔ, é huzu Klisu alǒ Mɛsiya ɔ. Dìn ɔ, é na bɛ́ azɔ̌ e wu Jehovah sɛ́ ɛ dó ayikúngban jí é.

Ðò baptɛm Jezu tɔn gudo tlolo ɔ, é yì gbetótló mɛ bo nɔ dɔ̌n nú azǎn 40. Hwenu e é lɛkɔ é ɔ, é yì Jaan gɔ́n. Ee Jaan mɔ Jezu jawě é ɔ, é ɖɔ: ‘Lɛngbɔví Mawu tɔn e na sɔ́ hwɛ kɛ gbɛ̀ ɔ é ɖíe.’ Gbɔn xó enɛ lɛ gblamɛ ɔ, Jaan bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ tuùn ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ. A ka tuùn nǔ e xá Jezu hwenu e é ɖò gbetótló mɛ é à? Mǐ ni kpɔ́n.

“È sè gbè ɖé sín jixwé, bɔ é ɖɔ: ‘Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì, bɔ xomɛ nɔ hun mì dó wutu towe tlala.’”​—Maki 1:11