Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 11

Nùɖiɖi Sín Mɛtɛnkpɔn Ðé

Nùɖiɖi Sín Mɛtɛnkpɔn Ðé

Ablaxamu kplɔ́n vǐ tɔn Izaki bɔ é yí wǎn nú Jehovah bo nɔ lɛ́ ɖeji dó akpá Jehovah tɔn lɛ bǐ wu. Amɔ̌, hwenu e Izaki ɖò xwè 25 mɔ̌ ɖó wɛ é ɔ, Jehovah byɔ Ablaxamu ɖɔ é ni wà nǔ e wiwa tɔn na vɛwǔ tawun é ɖé. Etɛ ka nyí nǔ ɔ?

Mawu ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Kɛnklɛn, sɔ́ vǐɖokponɔ towe Izaki dó savɔ̌ nú mì ɖò só ɖé jí ɖò Mɔliya yikúngban jí.’ Ablaxamu tuùn nǔ e wu Jehovah byɔ ɛ ɖɔ é ni wà mɔ̌ é ǎ. Amɔ̌, é kpó ɖò tónú sè nú Jehovah wɛ.

Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn ɔ, Ablaxamu kplá Izaki kpo mɛsɛntɔ́ tɔn wè kpo bɔ ye ɖido Mɔliya. Azǎn atɔn gudo ɔ, ye jɛ Mɔliya só lɛ mɔ sɛ́dó jí. Ablaxamu ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔte bonu emi kpo Izaki kpo na yì savɔ̌ ɖé nú Mawu bo wá. Ablaxamu ɖɔ Izaki ni hɛn nakígbán, bɔ éyɛ hɛn jivǐ ɖokpo. Izaki kanbyɔ tɔ́ tɔn ɖɔ: ‘Fitɛ kanlin e mǐ na dó savɔ̌ ɔ na é ka ɖè?’ Ablaxamu yí gbè n’i bo ɖɔ: ‘Vǐ ce, Jehovah na na.’

Ee ye xá só ɔ jí gudo é ɔ, ye bló vɔsakpe ɖokpo. Enɛ gudo ɔ, Ablaxamu bla Izaki sín alɔ lɛ kpo afɔ tɔn lɛ kpo bo sɔ́ ɛ mlɔ́ vɔsakpe ɔ jí.

Ablaxamu sún jivǐ ɔ. Tlolo ɔ, wɛnsagun Jehovah tɔn ylɔ ɛ sín jixwé bo ɖɔ: ‘Ablaxamu! Ma gblewu vǐ ɔ ó! Dìn ɔ, un mɔ ɖɔ a ɖó nùɖiɖi nú Mawu, ɖó a jló bo na sɔ́ vǐ towe dó savɔ̌ n’i.’ Enɛ gudo ɔ, Ablaxamu mɔ  agbo ɖokpo sɛ́dó bɔ zo tɔn ján cí zunkan mɛ. É yawu bo tún kàn nú Izaki, bo sɔ́ agbo ɔ dó savɔ̌ nú Mawu ɖó Izaki tɛnmɛ.

Sín gbè enɛ gbè ɖido ɔ, Jehovah ylɔ Ablaxamu ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn. A tuùn nǔ e wu wɛ é à? Ablaxamu nɔ wà nǔ ɖebǔ e Jehovah ɖɔ é ni wà é, enyi é na bo ma mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɔ mɛ ǎ ɔ nɛ.

Jehovah lɛ́ tɛɖɛ̌ akpá e é dó nú Ablaxamu é jí bo ɖɔ: ‘Un na dó nú we, bɔ vǐ towe lɛ alǒ kúnkan towe na sukpɔ́ kaka.’ Enɛ wɛ nyí ɖɔ Jehovah na dó nú gbɛtɔ́ ɖagbe lɛ bǐ gbɔn xwédo Ablaxamu tɔn gblamɛ.

“Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”​—Jaan 3:16