Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 2gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 2gɔ́ ɔ Tɔn

Etɛwu Jehovah ka sɔ́ sìn dó vɔ gbɛ̀ hwenɛnu tɔn na? Ðò bǐbɛ̌mɛ hwenuxó gbɛtɔ́ lɛ tɔn tɔn ɔ, ahwan ɖé bɛ́ ɖò nǔ ɖagbe kpo nǔ nyanya kpo tɛntin. Gbɛtɔ́ ɖé lɛ ɖi Adamu, Ɛvu kpo vǐ yetɔn Kanyɛ́ɛ kpo jló bo nɔ nǔ nyanya sín akpáxwé. Mɛ klewun ɖevo lɛ, ɖi Abɛli kpo Nɔwée kpo jló bo nɔ nǔ ɖagbe sín akpáxwé. Gbɛtɔ́ gègě wá huzu nǔnyanyawatɔ́ sɔmɔ̌ bɔ Jehovah gbɔ bo wá vɔ gbɛ̀ nyanya enɛ. Akpáxwé elɔ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn ɖɔ Jehovah nɔ mɔ akpá e xwé mǐ jló na nɔ é; bɔ é kún na na tɛn nǔ nyanya nú é na ɖu ɖò nǔ ɖagbe jí gbeɖé ó.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 3

Adamu kpo Ɛvu kpo Tlitó nú Mawu

Etɛ ka gbɔn vo ɖò atín e ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ lɛ é ɖokpo mɛ? Etɛwu Ɛvu ka ɖu sínsɛ́n tɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 4

Sín Xomɛsin Jí Jɛ Mɛhuhu Jí

Mawu yí vɔsisa Abɛli tɔn bo ka gbɛ́ Kanyɛ́ɛ tɔn. Hwenu e Kanyɛ́ɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, é sìn xomɛ tawun bo dó nǔ baɖabaɖa ɖé sìn.

NǓKPLƆNKPLƆN 5

Tɔjihun Nɔwée Tɔn

Hwenu e wɛnsagun lɛ wá da nyɔnu lɛ ɖò ayikúngban jí é ɔ, ye jì vǐ jiganjigan dakaxotɔ́ lɛ. Adakaxixo kpé fí bǐ. Amɔ̌, Nɔwée gbɔn vo; é yí wǎn nú Mawu bo nɔ setónú n’i.

NǓKPLƆNKPLƆN 6

Mɛ Tantɔn Gán Bo Byɔ Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɖé Mɛ

Jǐ ja nú kéze 40 zǎn 40. Nɔwée kpo xwédo tɔn bǐ kpo nɔ tɔjihun ɔ mɛ nú xwè ɖokpo jɛji. Ye wá kpéwú bo na tɔ́n lo.