Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 65

Ɛsitɛ́ɛ Hwlɛn Togun Tɔn

Ɛsitɛ́ɛ Hwlɛn Togun Tɔn

Ɛsitɛ́ɛ ɔ, nyɔnuví Jwifu ɖé wɛ é nyí bo nɔ nɔ toxo Pɛsi tɔn mɛ ɖò Suzi. Xwè mɔkpan ɖíe wɛ Nabukodonɔzɔ́ɔ ko kplá xwédo tɔn sín Jeluzalɛmu. Tɔ́ tɔn nɔví ví Maadocée e nyí mɛsɛntɔ́ nú Axɔsu Pɛsi tɔn Zɛɛzɛsi é wɛ kpé nukún dó wǔ tɔn bɔ é sù.

Axɔsu Zɛɛzɛsi ɖò axɔsi yɔyɔ̌ ɖokpo ba wɛ. Mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ kplá nyɔnu ɖěɖee nyɔ́ ɖɛkpɛ hugǎn ɖò tò ɔ mɛ lɛ é yì jó n’i, bɔ Ɛsitɛ́ɛ lɔmɔ̌ ɖ’emɛ. Ðò nyɔnu lɛ bǐ mɛ ɔ, axɔsu ɔ sɔ́ Ɛsitɛ́ɛ b’ɛ na nyí axɔsi. Maadocée ɖɔ nú Ɛsitɛ́ɛ ɖɔ é ni ma ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí Jwifu ɖé ó.

Nya goyitɔ́ e nɔ nyí Hamáa é wɛ kp’acɛ nú axɔví lɛ bǐ. É ba ɖɔ mɛ lɛ bǐ ni nɔ ɖèkɔ́ nú emi. Maadocée gbɛ́ ɖɔ emi kún na wà mɔ̌ ó, bɔ Hamáa sìn xomɛ tawun bo jló na hu i. Hwenu e Hamáa sè ɖɔ Maadocée nyí Jwifu ɖé é ɔ, é bla sé bo na hu Jwifu ɖěɖee ɖò tò ɔ mɛ lɛ é bǐ. É ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Jwifu lɛ ɔ, mɛ nyanya wɛ nú ye; è ɖó na hu ye.’ Zɛɛzɛsi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Wà nǔ e jló we é bǐ’ bo lɛ́ na ɛ acɛ bɔ é na ɖè sɛ́n ɖé tɔ́n. Hamáa ɖè sɛ́n ɖé tɔ́n b’ɛ ɖɔ ɖɔ è ni hu Jwifu lɛ bǐ ɖò azǎn 13gɔ́ sunzan Adáa tɔn tɔn gbè. Jehovah ɖò nǔ e ɖò jijɛ wɛ é bǐ mɔ wɛ.

Ɛsitɛ́ɛ ka tuùn ɖɔ sɛ́n mɔhunkɔtɔn ɖé ɖè ǎ. Enɛ wu ɔ, Maadocée sɛ́ sɛ́nwema ɔ ɖokpo d’è bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì bo ɖɔ nú axɔsu ɔ.’ Ɛsitɛ́ɛ ɖɔ: ‘Enyi axɔsu ɔ ma ylɔ mɛɖé ǎ bonu mɛ ɔ yì xwetɔ́n ɖò nukɔn tɔn ɔ, hu wɛ è nɔ hu i. Axɔsu ɔ ma ka sɔ́ ylɔ mì dìn ǎ é ɔ, é ko bló azǎn 30! Amɔ̌, un na yì. Enyi é dlɛn sikákpogɛ tɔn dó mì ɔ, un na gán. É ma ka wà mɔ ǎ ɔ, un na kú.’

Ɛsitɛ́ɛ yì axɔsu ɔ sín kɔxota. Hwenu e axɔsu ɔ mɔ ɛ é ɔ, é dlɛn sikákpogɛ tɔn d’è. É yì gɔ̌n tɔn bɔ axɔsu ɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ un ka sixu bló nú we, Ɛsitɛ́ɛ?’ É ɖɔ:  ‘Un jló na ylɔ mɛ kpo Hamáa kpo wá agɔ̌ ɖé tɛnmɛ.’ Ðò agɔ̌ ɔ tɛnmɛ ɔ, Ɛsitɛ́ɛ lɛ́ ylɔ ye nú agɔ̌ ɖevo. Ðò agɔ̌ wegɔ ɔ hwenu ɔ, axɔsu ɔ lɛ́ kanbyɔ Ɛsitɛ́ɛ ɖɔ: ‘Etɛ un ka sixu bló nú we?’ É ɖɔ: ‘Mɛɖé jló na hu nyì kpo togun ce kpo. Kɛnklɛn hwlɛn mǐ.’ Axɔsu ɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Mɛ̌ ka jló na hu mi?’ É ɖɔ: ‘Hamáa, nya dídá elɔ wɛ.’ Zɛɛzɛsi sìn xomɛ kaka bo zɔ́n ɖɔ è ni hu Hamáa tlolo.

Amɔ̌, mɛɖebǔ sɔ́ sixu dɔn nǔ gbɔn Hamáa sín sɛ́n jí ǎ, kaka jɛ axɔsu ɔ ɖesu jí. Enɛ wu ɔ, axɔsu ɔ sɔ́ Maadocée b’ɛ kp’acɛ nú axɔví lɛ bǐ bo na ɛ acɛ bɔ é na ɖè sɛ́n yɔyɔ̌ ɖé tɔ́n. Maadocée ɖè sɛ́n ɖé tɔ́n b’ɛ na gbè Jwifu lɛ ɖɔ ye ni jɛhun dó yeɖée jí hwenu e è na tɔ́n ahwan ye é. Ðò azǎn 13gɔ́ sunzan Adáa tɔn tɔn gbè ɔ, Jwifu lɛ ɖu ɖò kɛntɔ́ yetɔn lɛ jí. Sín hwenɛnu ɖido ɔ, ye nɔ ɖu ɖuɖeji enɛ sín xwè xwewu xwewu tɛgbɛ.

“Ye na wá kplá mi yì tokpɔngán lɛ kpodo axɔsu lɛ kpo nukɔn ɖó nyɛ wutu, bonu mi na ɖekúnnu nú mì.”​—Matie 10:18