Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 5

Tɔjihun Nɔwée Tɔn

Tɔjihun Nɔwée Tɔn

Ðò hweɖenu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ wá sukpɔ́ ɖò ayikúngban ɔ jí. Gègě yetɔn wɛ nyí mɛ nyanya. Wɛnsagun e ɖò jixwé é ɖé lɛ tlɛ huzu mɛ nyanya. Ye jó xwé yetɔn dó ɖò jixwé bo wá ayikúngban ɔ jí. A ka tuùn nǔ e wu ye wà mɔ̌ é à? Ðó ye jló na da nyɔnu lɛ wutu.

Wɛnsagun lɛ kpo nyɔnu lɛ kpo jì vǐ lɛ. Vǐ enɛ lɛ sù bo ɖó hlɔnhlɔn tawun bo huzu dakaxotɔ́. Ye nɔ gblewu mɛ lɛ. Jehovah sixu tin bonu nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ kpowun ǎ. Enɛ wu ɔ, é ɖɔ ɖɔ emi na sɔ́ sìn dó sú mɛ nyanya lɛ sín kún dó.

Amɔ̌, nya ɖé tíìn bo gbɔn vo. Jehovah yí wǎn n’i. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Nɔwée. É ɖó asì ɖokpo, bo ɖó vǐ sunnu atɔn, ye wɛ nyí Sɛmu, Camu kpo Jafɛti kpo; ye lɔ ɖó asì ɖokpo ɖokpo. Jehovah ɖɔ nú Nɔwée ɖɔ é ni bló tɔjihun ɖaxó ɖokpo, bonu é kpo xwédo tɔn kpo na dó sixu gán ɖò Sìnvɔgbɛ ɔ hwenu. Tɔjihun enɛ nyí gbǎ hoyahoya ɖé bo hɛn ɔ, é na nɔ fo tɔ̀ ɖò sìn nukúnmɛ. Jehovah lɛ́ ɖɔ nú Nɔwée ɖɔ é ni bɛ́ kanlin gègě dó tɔjihun ɔ mɛ bonu ye lɔ na mɔ tɛn dó sixu gán.

Tlolo jɛn Nɔwée jɛ tɔjihun ɔ bló jí. Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo bló xwè 50 mɔ̌ cobo bló fó. Ye bló tɔjihun ɔ lee Jehovah ɖɔ nú ye gbɔn é pɛ́pɛ́pɛ́. Ðò avla enɛ mɛ ɔ, Nɔwée gb’akpá nú mɛ lɛ dó Sìnvɔgbɛ ɔ wu. Ye mɛ ɖě ka ɖótó è ǎ.

Dìn ɔ, hwenu sù bɔ ye na byɔ tɔjihun ɔ mɛ. Mǐ ni kpɔ́n nǔ e jɛ bɔ d’ewu é.

“Nǔ e jɛ ɖò Nɔwée hwenu ɔ ɖokpo ɔ wɛ na lɛ́ jɛ hwenu e nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na lɛkɔ wá dó é.”​—Matie 24:37