Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 4

Sín Xomɛsin Jí Jɛ Mɛhuhu Jí

Sín Xomɛsin Jí Jɛ Mɛhuhu Jí

Ee Adamu kpo Ɛvu kpo tɔ́n sín jikpá Edɛni tɔn mɛ gudo é ɔ, ye jì vǐ gègě. Vǐ sunnu yetɔn nukɔntɔn Kanyɛ́ɛ wá huzu glesi ɖé, bɔ wegɔ e nyí Abɛli é wá huzu lɛngbɔnyitɔ́ ɖé.

Gbè ɖokpo wá sù bɔ Kanyɛ́ɛ kpo Abɛli savɔ̌ nú Jehovah. A ka tuùn nǔ e nyí vɔsisa é à? Nùnina bunɔ ɖé wɛ. Jehovah hun xomɛ dó vɔsisa Abɛli tɔn wu, loɔ, é ka hun xomɛ dó Kanyɛ́ɛ tɔn wu ǎ. Enɛ sìn xomɛ nú Kanyɛ́ɛ tawun. Jehovah gb’akpá nú Kanyɛ́ɛ ɖɔ xomɛsin tɔn sixu zɔ́n bɔ é na wà nǔ nyanya. Amɔ̌, Kanyɛ́ɛ ka sè ǎ.

É nyɔ́ wà ɔ, Kanyɛ́ɛ ɖɔ nú Abɛli ɖɔ: ‘Wǎ mǐ yì gle mɛ.’ Hwenu e ye wá ɖò yeɖokpo ɖò gle ɔ mɛ é ɔ, Kanyɛ́ɛ zɔn  nɔví tɔn jí bo hu. Etɛ Jehovah ka bló ɖó nǔ enɛ wu? Jehovah dɔn tó nú Kanyɛ́ɛ bo nya ɛ dó zɔ bǐ mlɛ́mlɛ́ nú xwédo tɔn. È sɔ́ na na tɛn Kanyɛ́ɛ bonu é na lɛkɔ wá xwé gbeɖé ǎ.

Nùkplɔnmɛ ɖé ka ɖ’emɛ nú mǐ à? Xomɛ sixu jɛ mǐ sìn jí ɖó nǔ lɛ ɖò yiyi wɛ lee mǐ lin gbɔn é ǎ wutu. Nú xomɛsin ɔ jɛ jijɛji jí, alǒ nú mɛ ɖevo lɛ ɖ’ayi xomɛsin mǐtɔn wu bo gb’akpá nú mǐ ɔ, mǐ ɖó na yawu vɔ́ mǐɖée blóɖó bo ɖu ɖò xomɛsin ɔ jí, bonu é ma wá ɖu ɖò mǐ jí ó.

Ðó Abɛli yí wǎn nú Jehovah bo wà nǔ e sɔgbe é wutu ɔ, Jehovah na flín i tɛgbɛ. Mawu na fɔ́n Abɛli wá gbɛ̀ hwenu e É na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé é.

“Yì dóhwɛ gbɔ xá nɔzo towe hwɛ̌; enɛ ɔ gudo ɔ, lɛ̌kɔ bo wá zé vɔsanú towe xwlé Mawu.”​—Matie 5:24