Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 8

Ablaxamu kpo Sala kpo Setónú nú Mawu

Ablaxamu kpo Sala kpo Setónú nú Mawu

Toxo ɖokpo tíìn bo sɛkpɔ Babɛli bo nɔ nyí Wúu. Ðò finɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ jó Jehovah dó bo nɔ sɛ̀n vodun gègě ɖevo lɛ. Amɔ̌, nya ɖé ɖò Wúu finɛ bo nɔ sɛ̀n Jehovah kɛɖɛ. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Ablaxamu.

Jehovah ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Tɔ́n sín xwé towe gbè, tɔ́n sín hɛnnumɔ towe lɛ mɛ, bo yì tò e un na xlɛ́ we é mɛ.’ Enɛ gudo ɔ, Mawu d’akpá ɖɔ: ‘A na huzu akɔta ɖaxó ɖé, bɔ un na wà ɖagbe nú mɛ gègě ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí ɖó hwɛ wu.’

Ablaxamu tuùn fí e sɛ́ ɛ dó wɛ Jehovah ɖè é ǎ, amɔ̌, é ɖeji dó wutu tɔn. Enɛ wu ɔ, Ablaxamu, asì tɔn Sala, tɔ́ tɔn Tɛlaxi kpo ataví-ylɔ-ví tɔn Lɔti kpo dó nǔ yetɔn lɛ sín agban bo setónú lobo wlí ali ɖido fí ma yá fí ɖé.

 Ablaxamu ɖó xwè 70 hwenu e é kpo xwédo tɔn kpo wá wá tò e Jehovah jló na na ye é mɛ é. È nɔ ylɔ tò ɔ ɖɔ Kanáa. Mawu ɖɔ xó nú Ablaxamu ɖò finɛ bo dó akpá elɔ n’i: ‘Tò elɔ e a mɔ b’ɛ lɛlɛ̌ dó we é bǐ ɔ, un na na vǐ towe lɛ.’ Amɔ̌, Ablaxamu kpo Sala kpo ko kpò bo ka ko ɖó vǐ ɖě ǎ. Enɛ wu ɔ, nɛ̌ Jehovah ka na ɖè akpá tɔn gbɔn?

“Nùɖiɖi e Ablaxamu ɖó ɔ wɛ zɔ́n bɔ . . . é setónú . . . bo ɖido tò e na na ɛ wɛ Mawu ɖè, bɔ é na nyí étɔn ɔ mɛ. É gosin tò éɖesunɔ tɔn mɛ, bo ɖido, ma tuùn fí e é xwè é.”​—Eblée lɛ 11:8