Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 18

Zungodwe E Ðò Myɔ Jì Wɛ É

Zungodwe E Ðò Myɔ Jì Wɛ É

Mɔyizi nɔ Madiáani nú xwè 40. É da asì bo jì vǐ lɛ. Gbè ɖokpo sù bɔ é ɖò nukún kpé dó lɛngbɔ̌ tɔn lɛ wu wɛ sɛkpɔ Sinayíi Só ɔ, bo mɔ nùjiwǔ ɖé. É mɔ zungodwe ɖé bɔ bǐ nyí myɔ, é ka ɖò fyɔfyɔ wɛ ǎ! Hwenu e Mɔyizi sɛkpɔ bo na kpɔ́n nǔ e wutu wɛ é ɔ, é sè gbè ɖé sín zungodwe ɔ mɛ b’ɛ ɖɔ: ‘Mɔyizi! Ma sɔ́ sɛkpɔ hú mɔ̌ ó. Ðè afɔkpa towe lɛ, ɖó fí e a ɖò te ɖè é ɔ, ayikúngban mímɛ́ ɖé wɛ.’ Jehovah wɛ gbɔn wɛnsagun ɖé jí bo ɖò xó ɖɔ n’i wɛ.

Xɛsi ɖi Mɔyizi b’ɛ sɔ́ nǔ cyɔn nukúnmɛ. Gbè ɔ ɖɔ: ‘Un mɔ ya e jì wɛ Izlayɛli-ví lɛ ɖè é. Un na hwlɛn ye sín Ejipunu lɛ lɔ mɛ, bo na kplá ye wá ayikúngban ɖagbe ɖé jí. Hwi wɛ nyí mɛ e na kplá togun ce sín Ejipu é.’ A lin ɖɔ enɛ ɖó na ko kpaca Mɔyizi à cé?

Mɔyizi kanbyɔ ɖɔ: ‘Hwenu e togun ɔ na kanbyɔ mì ɖɔ mɛ̌ ka sɛ́ mì dó é jí é ɔ, xósin tɛ un ka na na?’ Mawu yí gbè n’i ɖɔ: ‘Ðɔ nú ye ɖɔ Jehovah, Mawu Ablaxamu tɔn, Mawu Izaki tɔn, kpo Mawu Jakɔbu tɔn kpo wɛ sɛ́ mì dó.’ Mɔyizi lɛ́ kanbyɔ ɖɔ: ‘Nú togun ɔ ma ka ɖótó mì ǎ ɔ lo?’ Jehovah na kúnnuɖenú e na xlɛ́ Mɔyizi ɖɔ emi na d’alɔ ɛ é. É ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni nyì kpò tɔn dó kɔ́mɛ. Ee é bló mɔ̌ é ɔ, kpò ɔ huzu dan! Hwenu e Mɔyizi hɛn dan ɔ sín síké é ɔ, é lɛ́ huzu kpò. Jehovah ɖɔ: ‘Hwenu e a na jlɛ́ nǔ enɛ é ɔ, é na xlɛ́ ɖɔ nyɛ wɛ sɛ́ we dó.’

Mɔyizi ɖɔ: ‘Un nyɔ́ xó ɖɔ ǎ.’ Jehovah d’akpá n’i ɖɔ: ‘Un na ɖɔ xó e a na ɖɔ é nú we, bo na sɛ́ nɔví towe Aalɔ́ɔn dó b’ɛ na d’alɔ we.’ Ðó Mɔyizi tuùn ɖɔ Jehovah ɖò kpɔ́ xá emi wutu ɔ, é kplá asì tɔn kpo vǐ sunnu tɔn lɛ kpo, bo lɛkɔ ɖido Ejipu.

“Mi ma jɛ tagba bo ɖò nǔ e mi na ɖɔ . . . lɛ, abǐ lee mi na ɖɔ xó gbɔn . . . ɔ linkpɔ́n wɛ ó, è na sɔ́ nǔ e mi na ɖɔ . . . lɛ dó ayi mɛ nú mi.”​—Matie 10:19