Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 1

Mawu Bló Jinukúnsin kpo Ayikúngban Kpo

Mawu Bló Jinukúnsin kpo Ayikúngban Kpo

Jehovah Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn. É bló nǔ lɛ bǐ, nǔ e mǐ sixu mɔ lɛ é kpo ee mǐ ma sixu mɔ ǎ lɛ é kpo. Cobonu é na bló nǔ ɖěɖee mǐ sixu mɔ lɛ é ɔ, é bló wɛnsagun wɔbuwɔbu lɛ. A ka tuùn mɛ ɖěɖee nyí wɛnsagun lɛ é à? Mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ye nyí. Ye cí éɖesunɔ ɖɔhun. Mǐ sixu mɔ ye ǎ, lee mǐ ma sixu mɔ Mawu gbɔn ǎ é ɖɔhun. Wɛnsagun nukɔntɔn e Jehovah bló é wá huzu alɔgɔtɔ́ tɔn. Wɛnsagun enɛ d’alɔ Jehovah hwenu e é bló sunví lɛ, planɛti lɛ, kpo nǔ ɖevo lɛ bǐ kpo é. Planɛti enɛ lɛ ɖokpo wɛ nyí ayikúngban, xwé mǐtɔn ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɔ.

Enɛ gudo ɔ, Jehovah sɔnǔ nú ayikúngban ɔ bonu kanlin lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo na nɔ jí. É bló hwe bɔ é nɔ na weziza dó ayikúngban ɔ jí. É bló só lɛ, xù lɛ kpo tɔsisa lɛ kpo.

Etɛ ka jɛ bɔ d’ewu? Jehovah ɖɔ: ‘Un na bló gbehan lɛ, atínví lɛ kpo atín lɛ kpo.’ Atín sínsɛ́n tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ, gbehan lɛ kpo folowa lɛ kpo jɛ wùwú jí. Enɛ gudo ɔ, Jehovah bló kanlin lɛ bǐ, kanlin ɖěɖee nɔ zɔn lɛ é, ɖěɖee nɔ lin tɔ̀ lɛ é, kpo ɖěɖee nɔ sá lɛ é kpo. É bló kpɛví kpɛví lɛ, ɖi azwi lɛ, kpo ɖaxó ɖaxó lɛ kpo, ɖi ajinakú lɛ. Kanlin tɛ a ka yí wǎn na hugǎn?

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ nú wɛnsagun e é bló jɛ nukɔn é ɖɔ: “Mǐ ni bló gbɛtɔ́.” Gbɛtɔ́ lɛ na gbɔn vo nú kanlin lɛ. Ye sixu bló nǔ  vovo lɛ. Ye sixu ɖɔ xó, ko nǔ bo xoɖɛ. Ye na kpé nukún dó ayikúngban ɔ kpo kanlin lɛ kpo wu. A ka tuùn sunnu nukɔntɔn ɔ à? Nǔ mǐ ni kpɔ́n.

‘Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, Mawu ɖó jinukúnsin kpo ayikúngban kpo.’​—Bǐbɛ̌mɛ 1:1