Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 12gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 12gɔ́ ɔ Tɔn

Jezu kplɔ́n nǔ mɛ lɛ dó Axɔsuɖuto jixwé tɔn wu. É lɛ́ kplɔ́n ye ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ mímɛ́, bonu Axɔsuɖuto tɔn ni wá lobonu jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, tinmɛ lè e ɖɛ enɛ sín jijɛnu na hɛn wá nú mǐ é nú vǐ towe. Jezu lɔn bonu Satáan xò gbejininɔ tɔn yí ǎ. É cyan mɛsɛ́dó tɔn lɛ bɔ ye nyí Axɔsuɖuto ɔ sín hagbɛ̌ nukɔntɔn lɛ. Ðǒ ayi lee Jezu nɔ ɖókan dó sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ wu gbɔn é wu. Ðó Jezu jló na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ wutu ɔ, é gbɔ azɔn nú ye, na nùɖuɖu mɛ e ɖò xovɛ lɛ é bo tlɛ lɛ́ fɔ́n mɛ sín kú. Gbɔn nùjiwǔ enɛ lɛ bǐ gblamɛ ɔ, é ɖè nǔ ɖěɖee Axɔsuɖuto ɔ na wá wà nú gbɛtɔ́ lɛ é xlɛ́.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 74

Jezu Huzu Mɛsiya Ɔ

Etɛ ɖɔ wɛ Jaan ka ɖè bo ɖɔ Jezu nyí Lɛngbɔví Mawu tɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 75

Awovi Tɛ́n Jezu Kpɔ́n

Awovi tɛ́n Jezu kpɔ́n azɔn atɔn. Mɛtɛnkpɔn atɔn tɛ lɛ ka wɛ? Nɛ̌ Jezu ka wà nǔ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 76

Jezu Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

Etɛwu Jezu ka nya kanlin lɛ tɔ́n sín tɛmpli ɔ mɛ, bo flí akwɛɖyɔtɔ́ lɛ sín tavo lɛ xwè?

NǓKPLƆNKPLƆN 77

Nyɔnu E Ðò Sɛ́tɔ̀ Kɔn É

É kpaca nyɔnu Samalíinu ɖé ɖɔ Jezu ɖɔ xó n’i. Etɛwu? Etɛ Jezu ka ɖɔ n’i, bo ma ko ɖɔ nú mɛ ɖevo ɖebǔ ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 78

Jezu Jla Wɛn Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Jezu ylɔ ahwanvu tɔn ɖé lɛ, bonu ye na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ lee ye nɔ wlí hweví gbɔn é. Nukɔnmɛ ɔ, é kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn 70 bonu ye na jla wɛnɖagbe ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 79

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě

É yì fí ɖebǔ ɔ, mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é nɔ wá byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ emi bɔ é nɔ gbɔ azɔn nú ye bǐ. É tlɛ fɔ́n ɖyɔvivu ɖé wá gbɛ̀.

NǓKPLƆNKPLƆN 80

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwe

Etɛwu Jezu ka cyan ye? A ka flín nyikɔ yetɔn à?

NǓKPLƆNKPLƆN 81

Mawuxóɖiɖɔ Só Jí Tɔn

Jezu kplɔ́n nǔ e xɔ akwɛ lɛ é mɛ ɖěɖee kplé lɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 82

Jezu Kplɔ́n Lee È Na Xoɖɛ Gbɔn É Ahwanvu Tɔn Lɛ

Nǔ ɖětɛ é ka ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ ɖò byɔbyɔ wɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 83

Jezu Na Nùɖuɖu Gbɛtɔ́ Afatɔ́n Mɔkpan

Etɛ nùjiwǔ enɛ ka kplɔ́n mǐ dó Jezu kpo Jehovah kpo wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 84

Jezu Ði Zɔnlin Gbɔn Tɔ̀ Jí

A sixu dó nukún mɛ, bo kpɔ́n lee nǔ na ko cí nú mɛsɛ́dó lɛ hwenu e ye mɔ nùjiwǔ enɛ é à?

NǓKPLƆNKPLƆN 85

Jezu Gbɔ Azɔn nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

Etɛwu nǔ e Jezu nɔ bló lɛ é ma ka nɔ víví nú mɛɖebǔ ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 86

Jezu Fɔ́n Lazáa Sín Kú

Hwenu e Jezu mɔ Mali bɔ é ɖò avǐ ya wɛ é ɔ, é lɔmɔ̌ jɛ avǐ ya jí. Amɔ̌, é sɔ́ lín ǎ bɔ avǐ e ya wɛ ye ɖè é huzu nǔkiko.