Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 82

Jezu Kplɔ́n Lee È Na Xoɖɛ Gbɔn É Ahwanvu Tɔn Lɛ

Jezu Kplɔ́n Lee È Na Xoɖɛ Gbɔn É Ahwanvu Tɔn Lɛ

Bo na dó xɔ susu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn wu wɛ Falizyɛn lɛ nɔ wà nǔ e ye nɔ wà lɛ é bǐ. Mɛ ɖevo lɛ ni ɖó ayi nǔ ɖagbe e ye nɔ wà lɛ é wu wutu wɛ ye nɔ wà. Ye nɔ xoɖɛ ɖò tokplétɛn lɛ bonu mɛ lɛ bǐ ni dó mɔ ye. Falizyɛn lɛ nɔ kplɔ́n ɖɛ gaga lɛ dó tamɛ, bo nɔ vɔ́ ɖɔ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ kpo alikpléhɔnkantɛn lɛ kpo, fí e mɛ ɖevo lɛ sixu sè ɖè é. Enɛ wu ɔ, é kpaca gbɛtɔ́ lɛ hwenu e Jezu ɖɔ xó elɔ nú ye é: ‘Mi ma xoɖɛ Falizyɛn lɛ ɖɔhun ó. Ye nɔ lin ɖɔ xó gègě ɖiɖɔ wɛ na zɔ́n bɔ nǔ yetɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ, é ka nyí mɔ̌ ǎ. Ðɛxixo ɔ, xóɖiɖɔ ɖò hwi kpo Jehovah kpo tɛntin wɛ. Ma nɔ vɔ́ nǔ ɖokpo ɔ ɖɔ hwebǐnu ó. Jehovah ba ɖɔ a ni ɖɔ lee nǔ cí nú we tawun ɖò ayi towe mɛ é nú emi.

‘Lee mi ɖó na nɔ xoɖɛ gbɔn ɔ ɖíe: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, nyikɔ  towe ni nyí nǔ sísí. Axɔsuɖuɖu towe ni wá; jlǒ towe ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí fí, lee é nɔ nyí wiwa ɖò [jixwé] ɔ ɖɔhun.”’ Jezu lɛ́ ɖɔ nú ye ɖɔ ye ɖó na xoɖɛ bo byɔ nùɖuɖu gbè ɖokpo tɔn, byɔ nùwanyido yetɔn lɛ sín sɔ́kɛ, bo lɛ́ xoɖɛ dó tagba yeɖesunɔ tɔn ɖevo lɛ tamɛ.

Jezu ɖɔ: ‘Mi ma ɖó ɖɛxixo te gbeɖé ó. Mi ni nɔ fɔ́n tɛgbɛ bo nɔ byɔ nǔ ɖagbe lɛ Tɔ́ mitɔn Jehovah. Mɛjitɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ ba na na nǔ ɖagbe lɛ vǐ yetɔn. Nú vǐ towe byɔ we wɔxúxú ɔ, a na na ɛ awinnya wɛ à? Nú é byɔ we hweví ɔ, a na na ɛ dan wɛ à?’

Enɛ gudo ɔ, Jezu tín xó e é ɖɔ nú ye é mɛ bo ɖɔ: ‘Nú mi tuùn lee è nɔ na nǔ ɖagbe lɛ vǐ mɛtɔn lɛ gbɔn é ɔ, nɛ̌ Tɔ́ mitɔn Jehovah ma ka na na gbigbɔ mímɛ́ tɔn mi ǎ gbɔn? Nǔ e mi ɖó na bló kpowun é wɛ nyí ɖɔ mi na byɔ ɛ.’ A ka nɔ xwedó wěɖexámɛ Jezu tɔn à? Nǔ alɔkpa tɛ lɛ wu a ka nɔ xoɖɛ dó?

“Mi [nɔ] byɔ nǔ Mawu, é na na mi; mi [nɔ] ba, mi na mɔ; mi [nɔ] xúxú hɔn, è na hun nú mi.”​—Matie 7:7