Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 88

È Wlí Jezu

È Wlí Jezu

Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo d’asa Tɔdo Sedlɔn Tɔn ɔ bo wá Olivutínsó ɔ kɔn. Zǎn ko vlɔ́ ɖó wè wá yì, bɔ sun ko tɔ́n ganji. Hwenu e ye wá jikpá Jɛtisemaníi tɔn mɛ é ɔ, Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi nɔ fí, bo nɔ wunzɛn xá mì.” Enɛ gudo ɔ, Jezu sɛ̀ yì zɔ zaan ɖò jikpá ɔ mɛ bo jɛkpo. É ɖò wuvɛ̌ ɖaxó ɖé mɛ bo xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo ɖɔ: “Jlǒ towe ni . . . nyí wiwa.” Enɛ gudo ɔ, Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖé dó bɔ é dó wusyɛn lanmɛ nú Jezu. Hwenu e Jezu lɛkɔ wá mɛsɛ́dó tɔn lɛ gɔ́n é ɔ, é mɔ atɔn ɖò ye mɛ ɖò amlɔ dɔ́ wɛ. É ɖɔ: ‘Mi fɔ́n! Hwenu e è na d’amlɔ é ɖíe ǎ! Gan ɔ ko xò bɔ è na jó mì nú kɛntɔ́ ce lɛ.’

Tlolo kpowun ɔ, Judasi wá, bɔ ahwan wɔbuwɔbu e hɛn hwǐ kpo kpò kpo é ɖé xwedó è. É tuùn fí e è na mɔ Jezu ɖè é, ɖó ye ko nɔ wá jikpá enɛ mɛ hwɛhwɛ wutu. Judasi ɖɔ nú sɔja lɛ ɖɔ emi na xlɛ́ mɛ e nyí Jezu é ye. É ɖido Jezu gɔ́n tlɔlɔ bo ɖɔ: ‘Un dó gbè we Mɛ̌si,’ bɔ enɛ gudo ɔ, é kisi n’i. Jezu ɖɔ: ‘Judasi, si wɛ a na kí nú mì bo dó jó mì à?’

Jezu ɖè afɔ yì nukɔn bo kanbyɔ ahwan ɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ mi ka ɖè?” Bɔ ye ɖɔ: “Jezu Nazalɛtinu ɔ ba wɛ mǐ ɖè.” Enɛ gudo ɔ, é yí gbè ɖɔ: “Nyɛ ɖíe.” Bɔ ye jó agɔ yì gudo bo yì j’ayǐ. Jezu lɛ́ kanbyɔ ahwan ɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ mi ka ɖè?” Bɔ ye lɛ́ yí gbè ɖɔ: “Jezu Nazalɛtinu ɔ ba wɛ mǐ ɖè.” Jezu yí gbè ɖɔ: ‘Un ko ɖɔ nú mi ɖɔ nyɛ wɛ. Mi jó mɛ elɔ lɛ dó bonu ye ni yì.’

Hwenu e Piyɛ́ɛ wá mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é wu é ɔ, é sun hwǐ tɔn bo kpa tó Malukusi e nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ sín mɛsɛntɔ́ é. Amɔ̌, Jezu ɖ’alɔ dawe ɔ sín tó wu bɔ tó tɔn jɛ tɛn tɔn mɛ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Sɔ́ hwǐ towe ɖó tɛn tɔn mɛ. Nú a sɔ́ hwǐ dó fun  ahwan na ɔ, hwǐ kú wɛ a na kú.’ Sɔja lɛ wlí Jezu bo bla alɔ tɔn lɛ, bɔ ahwanvu tɔn lɛ hɔn. Enɛ gudo ɔ, ahwan ɔ kplá Jezu yì Hanna vɔsanúxwlémawutɔ́gán ɔ gɔ́n. Hanna kàn xó byɔ Jezu bo sɛ́ ɛ dó Kayifu Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó ɔ xwé. Amɔ̌, nɛ̌ mɛsɛ́dó lɛ ka wà nǔ gbɔn?

“Mi na mɔ wuvɛ̌ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ; loɔ, mi kpan akɔ́n, ɖó un ko ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí.”​—Jaan 16:33