Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 8gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 8gɔ́ ɔ Tɔn

Jehovah dó nú Salomɔ́ɔ, bo na ɛ nùnywɛ ɖaxó, bo lɛ́ jɔwu i bɔ é gbá tɛmpli ɔ, amɔ̌, kpɛɖé kpɛɖé ɔ, é wá jó Jehovah dó. Nú mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, tinmɛ lee vodunsɛntɔ́ lɛ lilɛ jɔ nú Salomɔ́ɔ sín Mawu gudo gbɔn é nú vǐ towe. È má axɔsuɖuto ɔ, bɔ axɔsu nyanya lɛ dɔn akɔta ɔ dó gǔfɔndómawuji kpo vodunsinsɛn kpo mɛ. Ðò hwenɛnu ɔ, è doya nú gbeyiɖɔ gbejinɔtɔ́ Jehovah tɔn gègě, bo lɛ́ hu ye. Axɔsi Jezabɛli dɔn axɔsuɖuto totaligbé tɔn ɔ dó gǔfɔndómawuji e tlɛ syɛn tawun é mɛ. Hwenu enɛ lɛ vɛwǔ tawun ɖò hwenuxó Izlayɛli tɔn mɛ. Amɔ̌, mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ Jehovah tɔn gègě kpó ɖò Izlayɛli, ɖi Axɔsu Jozafati kpo gbeyiɖɔ Elíi kpo.

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

NǓKPLƆNKPLƆN 44

Tɛmpli ɖé nú Jehovah

Mawu yí gbè nú nǔ e Axɔsu Salomɔ́ɔ byɔ é bo jɔwu ɖaxó lɛ ɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 45

Axɔsuɖuto ɖé Má

Izlayɛli-ví gègě ɖó Jehovah sinsɛn te.

NǓKPLƆNKPLƆN 46

Tɛnkpɔn ɖé Ðò Kaamɛli Só Jí

Mɛ̌ ka nyí Mawu nugbǒ ɔ? Baalu wɛ à alǒ Jehovah?

NǓKPLƆNKPLƆN 47

Jehovah Na Hlɔnhlɔn Elíi

A lin ɖɔ é sixu dó wusyɛn lanmɛ nú hwi lɔ à?

NǓKPLƆNKPLƆN 48

Vǐ Sunnu Asúkúsi ɖé Tɔn Fɔ́n Wá Gbɛ̀

È bló nùjiwǔ wè ɖò xwé ɖokpo ɔ gbè!

NǓKPLƆNKPLƆN 49

È Dɔn Tó nú Axɔsi Nyanya Ðé

Jezabɛli kàn ayixa bo na hu Izlayɛli-ví e nɔ nyí Nabɔti é, bo na dó sixu xò viwungle tɔn yí! Jehovah Mawu ka ɖ’ayi nǔnyanyawiwa tɔn kpo nǔagɔwiwa tɔn kpo wu ganji.

NǓKPLƆNKPLƆN 50

Jehovah Jɛhun Dó Jozafati Jí

Hwenu e akɔta kɛntɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖò adǎn gblɔ́n nú Judáa wɛ é ɔ, Axɔsu Jozafati xoɖɛ bo ba alɔdo Mawu tɔn.