Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 76

Jezu Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

Jezu Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

Ðò bǐbɛ̌mɛ xwè 30 H.M. tɔn ɔ, Jezu yì Jeluzalɛmu. Mɛ gègě wá toxo ɔ mɛ bo na ɖu Dindinwayixwe ɔ. È nɔ lɛ́ sɔ́ kanlin dó savɔ̌ lɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ xwè ɔ hwenu. Mɛɖé lɛ nɔ hɛn kanlin yetɔn lɛ wá, amɔ̌, mɛɖé lɛ nɔ xɔ ɖò Jeluzalɛmu.

Ee Jezu yì tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, é mɔ bɔ mɛ lɛ ɖò kanlin lɛ sà wɛ ɖò finɛ. Ye ɖò ajɔ̌ wà wɛ ɖò xɔ Jehovah tɔn e mɛ è nɔ sɛ̀n ɛ ɖè é! Nɛ̌ Jezu ka wà nǔ gbɔn? É sɔ́ kàn dó bló bǎ bo nya lɛngbɔ̌ lɛ kpo nyibu lɛ kpo sín tɛmpli ɔ mɛ. É flí tavo akwɛɖyɔtɔ́ lɛ tɔn lɛ, bo fúnfún akwɛ yetɔn lɛ gbɔn kɔ́mɛ kɔ́mɛ. Jezu ɖɔ nú mɛ ɖěɖee ɖò ahwannɛ́ sà wɛ lɛ é ɖɔ: ‘Mi bɛ́ nǔ elɔ lɛ sín fí! Mi ma sɔ́ Tɔ́ ce sín xwé dó ɖó ajɔxwé na ó!’

 Nǔ e Jezu wà é kpaca mɛ ɖěɖee ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é. Ahwanvu tɔn lɛ flín nǔ elɔ e è ko ɖɔ ɖ’ayǐ dó Mɛsiya ɔ wu é: ‘Wanyiyi e un ɖó nú xwé Jehovah tɔn é nɔ sɔ́ akpàkpà mì.’

Nukɔnmɛ ɖò xwè 33 H.M. tɔn ɔ, Jezu lɛ́ nya nǔsatɔ́ lɛ sín tɛmpli ɔ mɛ azɔn wegɔ ɔ. É na tin bonu mɛɖebǔ na ɖè sísí ma ɖó xlɛ́ xwé Tɔ́ tɔn tɔn ǎ.

“Mi sixu sɛ̀n Mawu, bo lɛ́ sɛ̀n dɔkun ǎ.”​—Luki 16:13