Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 85

Jezu Gbɔ Azɔn nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

Jezu Gbɔ Azɔn nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

Falizyɛn lɛ gbɛ́ wǎn nú Jezu bo ɖò hwɛjijɔ ɖé ba wɛ bo na wlí i. Ye ɖɔ ɖɔ é kún ɖó na gbɔ azɔn nú mɛ ɖò Gbɔjɛzángbe ó. Jezu mɔ nukúntíntɔ́nnɔ ɖé ɖò nǔ byɔ wɛ ɖò ali jí Gbɔjɛzángbe ɖokpo. É ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n lee hlɔnhlɔn Mawu tɔn na d’alɔ nya elɔ gbɔn é.’ Jezu tún atán dó kɔ́mɛ bo fan bàbá na, bɔ enɛ gudo ɔ, é sá dó nukún jí nú dawe ɔ. Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì klɔ́ nukún towe lɛ ɖò Silowée tɔ̀ ɔ nu.’ Dawe ɔ bló nǔ e Jezu ɖɔ é ni bló é, bɔ enɛ gudo ɔ, é mɔ nukúnnú. Nukɔntɔn ɔ nɛ é mɔ nǔ ɖò gbɛ̀ tɔn mɛ nɛ.

É kpaca gbɛtɔ́ lɛ. Ye ɖɔ: ‘Dawe e nɔ jinjɔn ayǐ bo nɔ ɖò nǔ byɔ ɖu wɛ é nɛ à é, alǒ mɛɖimɛ wɛ à?’ Dawe ɔ ɖɔ: ‘Mɛ e è jì nukúntíntɔ́nnɔ tɔn é wɛ!’ Mɛ lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Nɛ̌ nukún towe lɛ ka hun gbɔn?’ Hwenu e é ɖɔ nǔ e jɛ lɛ é nú ye é ɔ, ye kplá ɛ yì Falizyɛn lɛ gɔ́n.

Dawe ɔ ɖɔ nú Falizyɛn lɛ ɖɔ: ‘Jezu fan bàbá bo sá dó nukún ce lɛ jí, bɔ enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú mì ɖɔ má yì klɔ́ sín i. Un yì klɔ́, bɔ dìn ɔ un mɔ nukúnnú.’ Falizyɛn lɛ ɖɔ: ‘Nú Jezu gbɔ azɔn nú mɛ ɖò Gbɔjɛzángbe hǔn, acɛ tɔn gosin Mawu gɔ́n ǎ nɛ.’ Amɔ̌ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: ‘Nú acɛ tɔn ma gosin Mawu gɔ́n ǎ ɔ, é sixu kpéwú bo gbɔ azɔn nú mɛ ǎ.’

Falizyɛn lɛ ylɔ dawe ɔ sín mɛjitɔ́ lɛ bo kanbyɔ ye ɖɔ:  ‘Nɛ̌ é ka nyí gbɔn bɔ vǐ mitɔn ɖò nukúnnú mɔ wɛ dìn?’ Mɛjitɔ́ dawe ɔ tɔn lɛ ɖi xɛsi, ɖó Falizyɛn lɛ ko ɖɔ ɖɔ nú mɛɖebǔ ɖi nǔ nú Jezu ɔ, è na nya ɛ sín kplɔ́ngbasá ɔ. Enɛ wutu ɔ, ye ɖɔ: ‘Mǐ tuùn ǎ. Mi kanbyɔ éɖesu.’ Falizyɛn lɛ kàn nǔ gègě byɔ dawe ɔ kaka bɔ é wá ɖɔ: ‘Un ko ɖɔ nǔ e un tuùn é bǐ nú mi. Etɛwu mi ka kpò ɖò xó kanbyɔ mì wɛ?’ Xomɛ sìn Falizyɛn lɛ bɔ ye nya dawe ɔ.

Jezu yì ba dawe ɔ mɔ bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘A ɖi nǔ nú Mɛsiya ɔ à?’ Dawe ɔ ɖɔ: ‘Nú un ko tuùn mɛ e é nyí é wɛ ɔ, un na ɖi nǔ n’i.’ Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nyì wɛ nyí Mɛsiya ɔ.’ A mɔ lee Jezu nyɔ́ xomɛ sɔ é à? É nyí azɔn kɛɖɛ wɛ é gbɔ nú dawe ɔ ǎ, loɔ é lɛ́ d’alɔ ɛ bɔ é ɖó nùɖiɖi.

“Ali bú wɛ mi ɖè, ɖó mi mɔ nǔ jɛ Mawuxó ɔ wu ǎ; mi ka lɛ́ mɔ nǔ jɛ hlɔnhlɔn Mawu tɔn wu ǎ.”—Matie 22:29