Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 39

Izlayɛli Xɔsu Nukɔntɔn Ɔ

Izlayɛli Xɔsu Nukɔntɔn Ɔ

Jehovah sɔ́ hwɛɖɔtɔ́ lɛ bɔ ye nɔ xlɛ́ ali Izlayɛli-ví lɛ, amɔ̌, ye jló na ɖó axɔsu ɖé. Ye ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ: ‘Akɔta e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é bǐ wɛ ɖó axɔsu. Mǐ lɔmɔ̌ jló na ɖó ɖokpo.’ Samuwɛli mɔ ɖɔ nǔ enɛ nyla, enɛ wu ɔ, é xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó xó ɔ tamɛ. Jehovah ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Hwi wɛ togun ɔ gbɛ́ ǎ. Nyɛ wɛ ye gbɛ́. Ðɔ nú ye ɖɔ ye na ɖó axɔsu ɖé, amɔ̌, axɔsu ɔ na byɔ nǔ gègě ɖò ye sí.’ É ɖò mɔ̌ có, togun ɔ ɖɔ: ‘Enɛ ɖɔ nùɖé ǎ. Axɔsu ba wɛ mǐ ɖè!’

Jehovah ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ nya ɖé nɔ nyí Sawulu bɔ é wɛ na nyí axɔsu nukɔntɔn ɔ. Hwenu e Sawulu yì ba Samuwɛli kpɔ́n ɖò Hlama é ɔ, Samuwɛli kɔn ami dó ta n’i dó sɔ́ ɛ axɔsu.

Nukɔnmɛ ɔ, Samuwɛli ylɔ Izlayɛli-ví lɛ kplé bo na dó xlɛ́ axɔsu yetɔn yɔyɔ̌ ɔ ye. Amɔ̌, ye mɔ Sawulu ɖò fí ɖebǔ ǎ. A tuùn nǔ e wu wɛ é à? Ðó é yì hɔn hwla cí agban lɛ tɛntin. Ee ye wá mɔ Sawulu é ɔ, ye kplá ɛ wá bo sɔ́ ɛ ɖó te ɖò togun ɔ tɛntin. Sawulu ɖi ga hú mɛ e ɖò finɛ lɛ é bǐ, bo lɛ́ nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun. Samuwɛli ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n mɛ e Jehovah sɔ́ é.’ Togun ɔ súxó bo ɖɔ: ‘Susu nú axɔsu ɔ!’

Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, Sawulu ɖótó Samuwɛli bo setónú nú Jehovah. Amɔ̌, é wá huzu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è na gbè axɔsu ɔ bonu é na xwlé vɔsanú Mawu ǎ. Samuwɛli ɖɔ nú Sawulu gbè ɖokpo ɖɔ é ni nɔte bonu emi na wá, amɔ̌, Samuwɛli ka yawu wá ǎ. Enɛ wu ɔ, Sawulu ɖesu savɔ̌ ɔ. Nɛ̌ Samuwɛli ka wà nǔ gbɔn? É ɖɔ n’i ɖɔ: ‘A ɖó na tlitó nú Jehovah gbɔn mɔ̌ ǎ.’ Nùwanyido enɛ ka na kplɔ́n nùɖé Sawulu à?

Nukɔnmɛ hwenu e Sawulu fun ahwan xá Amalɛki-ví lɛ é ɔ, Samuwɛli ɖɔ n’i ɖɔ é ni ma jó mɛɖebǔ dó nyì gbɛ̀ ó. Amɔ̌, Sawulu jó axɔsu Agagi dó nyì gbɛ̀. Jehovah ɖɔ nú Samuwɛli ɖɔ: ‘Sawulu jó mì dó, bo sɔ́ nɔ ɖótó mì ǎ.’ É vɛ́ nú Samuwɛli tawun bɔ é ɖɔ nú Sawulu ɖɔ: ‘Ðó a sɔ́ nɔ setónú nú Jehovah ǎ wutu ɔ, é na sɔ́ axɔsu ɖevo.’ Ee Samuwɛli lɛkɔ bo na ɖido é ɔ, Sawulu hɛn  Samuwɛli, bɔ awu tɔn sín tó vún. Enɛ gudo ɔ, Samuwɛli ɖɔ nú Sawulu ɖɔ: ‘Jehovah yí axɔsuɖuto ɔ sín así towe.’ É na sɔ́ axɔsuɖuto ɔ d’así nú mɛ e na yí wǎn n’i bo na setónú n’i é.

“[Jehovah] yí wǎn nú tónú sè n’i hú vɔsisa.”​—1 Samuwɛli 15:22