Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 61

Ye Ðèkɔ́ Ǎ

Ye Ðèkɔ́ Ǎ

Ee Axɔsu Nabukodonɔzɔ́ɔ kú dlɔ̌ dó bocyɔ ɔ wu b’ɛ bló táan ɖé gudo é ɔ, é sɔ́ siká dó bló bocyɔ ɖaxó ɖokpo. É sɔ́ tunte ɖó Dula sín tɔdo mɛ bo ylɔ mɛ nukúnɖeji e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é bonu ye ni xò yeɖée kplé ɖò nukɔn tɔn; Cadlaki, Mɛcaki, kpo Abɛdi-Nɛgo kpo lɔ ɖò mɛ lɛ mɛ. Axɔsu ɔ ɖegbe ɖɔ: ‘Hwenu e mi na sè ahwankpɛn, kpete, kpo kanhǔn kpo na ɖɔ nǔ é ɔ, mi na ɖèkɔ́ ɖò bocyɔ ɔ nukɔn! Mɛɖebǔ e ma na ɖèkɔ́ ǎ é ɔ, è na zé è nyì dó myɔ ɖaxó ɖé mɛ.’ Eblée atɔn lɛ na ɖèkɔ́ nú bocyɔ ɔ wɛ à, alǒ ye na sɛ̀n Jehovah kɛɖɛ?

Axɔsu ɔ ɖegbe bɔ è jɛ nǔ xò jí. Mɛ lɛ bǐ ɖèkɔ́ nú bocyɔ ɔ, amɔ̌, Cadlaki, Mɛcaki, kpo Abɛdi-Nɛgo kpo ka wà mɔ̌ ǎ. Mɛɖé lɛ ɖó ayi enɛ wu bo ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Eblée atɔn enɛ lɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n bocyɔ mɛtɔn ó.’ Nabukodonɔzɔ́ɔ sɛ́ mɛ dó ye bo ɖɔ: ‘Un na lɛ́ jɔwu ɖevo mi bɔ mi na sɛ̀n bocyɔ ɔ. Nú mi ma bló lo ǎ ɔ, un na nyì mi dó myɔ ɔ mɛ. Vodun ɖebǔ ɖè bo na sixu hwlɛn mi sín alɔ ce mɛ ǎ.’ Ye yí gbè n’i ɖɔ: ‘É byɔ ɖɔ mɛ ni lɛ́ jɔwu ɖevo mǐ ǎ. Mawu mǐtɔn hɛn ɔ, é na hwlɛn mǐ. Amɔ̌, nú é ma tlɛ hwlɛn mǐ ǎ ɔ, mǐ na sɛ̀n bocyɔ ɔ ǎ.’

Nabukodonɔzɔ́ɔ sìn xomɛ tawun. É ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi bló bonu myɔ ɔ ni lɛ́ syɛn d’eji hú ɖ’ayǐ tɔn azɔn tɛnwe!’ Enɛ gudo ɔ, é ɖegbe nú ahwanfuntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi bla dɔnkpɛvu enɛ lɛ, bo nyì ye d’emɛ!’ Myɔ ɔ syɛn kaka bɔ hwenu e  ahwanfuntɔ́ lɛ sɛkpɔ é ɔ, ye kú tlolo. Eblée atɔn lɛ jɛ myɔ ɔ mɛ. Amɔ̌, hwenu e Nabukodonɔzɔ́ɔ kpɔ́n myɔ ɔ mɛ é ɔ, é mɔ ɖɔ é kún nyí mɛ atɔn wɛ ɖ’emɛ ó, loɔ, sunnu ɛnɛ wɛ ɖò zɔnlin ɖi gbɔn mɛ wɛ. Xɛsi ɖi i bɔ é kanbyɔ axɔsuzɔwatɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: ‘Sunnu atɔn wɛ mǐ nyì dó myɔ ɔ mɛ à cé? Mɛ ɛnɛ mɔ wɛ un ka ɖè bɔ mɛ ɖokpo cí wɛnsagun ɖé ɖɔhun!’

Nabukodonɔzɔ́ɔ sɛkpɔ myɔ ɔ bo súxó ɖɔ: ‘Mi tɔ́n sín mɛ, mi mɛ e nyí Mawu Ajalɔnnɔ ɔ sín mɛsɛntɔ́ lɛ é!’ Ee mɛ lɛ mɔ bɔ Cadlaki, Mɛcaki, kpo Abɛdi-Nɛgo kpo tɔ́n sín myɔ ɔ mɛ bɔ nǔ ɖebǔ ma wà ye ǎ é ɔ, é jiwǔ nú ye. Wutu yetɔn, ɖa yetɔn kpo awu yetɔn kpo ɖebǔ fyɔ ǎ, ye ka tlɛ hwɛ́n azɔwán lɔ vɔ́vɔ́ ǎ.

Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖɔ: ‘Mawu Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo tɔn d’agba. É sɛ́ wɛnsagun tɔn dó bɔ é hwlɛn ye gán. Vodun ɖebǔ ɖè bo cí Mawu yetɔn ɖɔhun ǎ.’

Ði Eblée atɔn lɛ ɖɔhun ɔ, a ka kanɖeji bɔ nǔ ɖebǔ na bo jɛ ɔ, a na nɔ gbeji nú Jehovah à?

“Aklunɔ Mawu towe wɛ a na ɖèkɔ́ na, lobo sɛ̀n éɖokponɔ géé.”​—Matie 4:10